simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܙܢܘܗܝ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܕܓܒܪܐ ܕܡܢܗ ܐܬܦܩܕ ܠܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܐ |ܚܫܘܫܘܬܐ ¹³ ܢܩܛܪܢ̈ ¹X . ¹⁴ 2ܐܢܐ ܕܝܢ
Pall:LausHist ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܠܒܝܫܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܛܠ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ