simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memNativ ܛܠܝܐ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܡܐ ܕܐܬܠܒܒܘ ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܡܛܠ ܒܗ 175 ܒܠܥܘ ܒܬܘܪܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܘܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ
JacSer:memNativ ܝܠܕܟ ܢܬܡܠܠܢ̈ ܒܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܠܗ ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܡܛܠ ܬܙܘܥ ܡܠܬܝ ܠܡܡܠܠܘ ܒܪ ܥܬܝܪܐ ܕܕܡܐ ܠܐܒܘܗܝ ܒܓܢܝܙܘܬܗ