simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:mem6DaysDay2 ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܘܟܕ ܐܬܬܚܬܝ ܘܒܪܐ ܡܕܡ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܫܩܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܡܝܩ ܝܡܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܝ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܒܐ ܠܡܫܢܝܘ ܠܘ ܥܠ ܕܨܠܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܠܐ