simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܠܗ̇ X ܬܪܥܝܬܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ
Eph:memHom ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝܬܘܢ 369ܐܦ ¹¹ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ 365ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܫܬܩܠ ܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ
Eph:memHom ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ X X8ܢܘܪܐ ܕܕܚܝܠ ܝܩܕܢܗ̇ ܠܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܩ̇ܪܒ ܡܛܠ ܕܫܛܘܘܒܣܪܘܕܚܠܬܡܠܟܐ ܘܠܨܠܡܗ ܡܝܬܐ ܒ̇ܙܚܘ
Eph:memHom ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ X 48ܬܦܘܫ ܡܢ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ⁵ܕܝ̇ܗܒܐ ܚܝܠܐ ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ