simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܚܒܢܢܐ̈ ܥܡܠܐ ܛܠ̣ܡ ܕܠܒܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܠܝܡ ܡܢ ܓܘ [167] X ܡܛܠ ܩܛܪܐ̈ ܕܠܝܠܐ̈ ܕܒܓܘ ܠܒܢ ܫܪܝܢ ܗܘܝܢ ܛܠ̣ܡ ܗܘܐ ܠܟܫܝܪܐ̈
Eph:madCarNis ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܬܪܓܙ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ¹⁸ ܡܛܠ ܘܐܩܥܐ ܕܗܐ ܡܚܐ ¹⁵ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܛܝ ܥ̣ܒܕܟ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ