simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ²ܕܢܥܨܐ ³ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܛܒ X ܘܠܟܘܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ
AbbaIs:Ascet ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ |ܐܒܐ ܦܛܪܐ . X X ܫ̇ܐܠܬܗ ¹ܠܐܒܐ : ܕܡܢܐ ܡܛܠ ⁸ ܝX ܕܩܘܕܫܐ ddX ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ X ⁷ </page><page> X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
ActsMarBenh&Sar ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܬܗܪܢ̈ ܡܛܠ ܘܣܗܕܐ‏ ‏ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܛܪܕ ܫܐܕܐ̈‏ ‏ 1 ܚܒܝܒܝ̈ ܆
ActsMarMaʿIn ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܠܐ ܟ̇ܦܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ . ܡܢܘ ܟܝ ܡܛܠ . ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈
ActsMari ܬܫܝܝܬܐ XܡXܝ ܡܐXdd ܫܝܝܢܐ ݅ ܒܫܢܬ ݅ ܝܒܗ ݅ . . . X . ܢ . Xܝ . ܡܛܠ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܒܣܡܡܢܐ̈ ܪܫܝܐ̈ . ܘܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
ActsMiaphysites XX ܕܐܬܒ̇ܢܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܚܐ̈ ܕ ܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܃ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢ ܂ ܟܘܪܚܐ ܕܚܒܘܫܝܗ̣ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒ̇ܪܝܐ ܂
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܦܠܚ̇ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܦܥܠܐ . ܡܛܠ ‎ [6]‎‏ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܐ ܓܒܐ ܠܗ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ .
ActsSlaveChrist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܝܘܕܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡܗ ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܥܡ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ
ActsStAnth ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇ ⁵⁶ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܢܐܪܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܟܐܢܐ XX Xܛܘܒܬܢܐ X </page><page> ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ
AntiTriThWrit ܗܢܘܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܟܪܝܗܝܢ ܆ ܐܡ̇ܪ ܘܟܢܐ ܀ ܀ ܀ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ ܕܥܘܩܒܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܆ ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܡܦܝܠ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܠܚܡܢ̈ ܠܗ̇ ܩܝܢܬܐ̈ ܘܢܘܨܪܬܐ̈ X : X ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܝܢܐ ܘܡܥܕܪܐ ܠܡܕܥܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ
ApocPs-Meth ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܝ̣ܬ </page><page> . X X XX M . 1ܘܠܠܘܙܝܐ̈ ܘܟܘܪܫ ܦܪ ܡܛܠ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܟܢܫܬܘܢ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܐܢ ܐܕܡ
Ath:ExposPs ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ .
Ath:HomEpist ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܐܡܬ ܝ ܕ . . . ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ -- ܡܛܠ 18dd· X1dd 11ܢ̇ . ܝ X ddXX · . . ܢ̇ . ܝ X dd1Xdd· X1 </page><page> ܬ ܘܒ
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܝ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ . ⁴ ܡܛܠ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ . X ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ³ܘܬܘܒ ܡܚܕܐ .
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
BarAphton:ActsSev ܕܥܡܝܠ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܒܬܪܥܝܬܝ ܆ ܐܝܟ X ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܒܐ X ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܝܫܘܥ ܕܝܠܟ : ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܚܝܠܢܝ : ܝX ܝ X
BarBahl:SyrLex ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ والازمنة ܀ </lemma><lemma> ܐܐܘܠܝܣ ܗ ܚܕ ܡܢ ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
BarEbr:CandSanc ܡܚܘܝܢܘܬ̈ ܘܫܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐX ܡܛܠ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ· ܕܒܗ ¹ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ .
BarEbr:CandSanc ܡܢܝܘܬܗܘܢ . ܘܕܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝܬ ²ܦܣܘܩܐ ܬܠܬܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ XXܝXܝX </page><page> ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܝܕܥܬܐ ܕܐܘܣܝܐܣ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ 36 </page><page> · · · · · · · · . . . . XXXX 0̣̇ </page><page> ܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ . X XX܏1
BarEbr:CandSanc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐܫܬܐ̈̈ ܀ ܡܛܠ 175--485 2 </page><page> XXX 487--617 3ܝX II </page><page> ܫܬܐܣܬܐ ¹ܪܒܝܥܝܬܐ X
BarEbr:CandSanc ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ· ܘܫܪܟܐ ܕܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܕܠܗ ܠܩܘܡܐ XXXXXX ܡܛܠ X10 1⬩13 . Xdd 7 : X9dd 98dd 99 1⬩00 . dd 13 : X10 79 </page><page>
BarEbr:CandSanc ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܀ ܦܣ ܀ ܘܩܐ ܡܛܠ X XX X X 189 ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐ̈ ܫܬܐ ܀ X XXX X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ
BarEbr:CandSanc ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܘܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܕܐ . Xܐܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܐܠ̣ܨܬ̇ ܕܩܦܐܠܐܐẌ ³ܡܕܡ XX 198 . ܡ . X⁸ܥܠܝܗ̇ .
BarEbr:Ethic ⁸ܨ ܠܘܬܐX . Xܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܫܥܐ . ¹⁰ X ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܕܘܪܫܐ ܦܓܪܢܝܐ . ⁷ ܩܦܠܐܐ̈ ܬܫܥܐ . ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .
BarKepha:CelebNat ܚܛܝܬܐ . ܒܚܕܘܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܖܬܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܪܥܐ . ܦܠܘܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ . ܒܕܚܠܬܐ ܡܢ
BarKepha:ComMyron ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ . ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܟܗܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ
BarKoni:Schol ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ ܂ ܒܗܘܢ · 1ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܡܛܠ ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂
BarKoni:ScholUrm ⁵ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ⁶ X ܐXܟ ܗ̇ܘ ܕܒܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܪܥܝܢܐ Xܡܬܬܨܝܪܝܢ ܗܘܘ X ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓ̇ܥܝ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ - ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . ܘܡܛܠܗ̣ܐ ܐܬܩܪܒܬ Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܥܠܘܠܪܐ ܗܝ : ܡܥܘܟܐ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܠܚܟܡܪܗ ܡܛܠ ܕܝܠܝܦܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܠܝܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܘܬܪܢܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܬܕܡܪܝܢ ܃ ܡܩܠܣܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܥܘܠܐܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܚܢܘܟ ܐܝܬܝܗܝܢ ܝ ܗܘܕܐ ܘܟܕ ܡܬܕܡܪܝܢ ܒܦܪܨܘܦܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܥܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܪܐܙܐ̈ ܡܛܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܡܛܠ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܘܠܡܐܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀
BarṢal:ComLiturg ܕܗܕܐ ܬܪܝܨܐ ܘܚܬܝܬܐ ܂ ܠܢܝܫܐ ܗܢܐ ܐܦ ܬܢ̇ܢ 12ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܛܠ · X ܕܡܓܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܡܓܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܂
BarṢal:LuqArabs ܕܒܚܕܕܐ̈ ܐܣ̇ܝܪܝܢ : ܘܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ Xܢܘ̇ܢ ܀ . ܡܛܠ ܠܣܘܓܐܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܠܣܘܓܐܐ ܫ̇ܒܩ : ܐܦ ܠܚܕ ܗܟܘܬ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܢܣܐ ܥ̇ܒܕ Xܐܢܬ ܫܘܐܠܟ ܠܘܬܢ ܇ X ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܘܡܢXܐ ܡܛܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟ ܒܗܕܐX ܣܓܝ ܬܡܝܗ ܐܢܐX ܆ 15 ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟX
Basil:SyrHex ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ X0 ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܡܘܪܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܟܬܒܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܠܐ X ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ .
CaveTreas ܕܥܠ ܡܝܐX ܣܝܡܐX ( X7 ) . ⁴ܘܒܗ ܒܝܘܡܐXܦܩ̣ܕXܐܠܗܐ 9ܝ ܡܛܠ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܝܟ̈ ܐܣܦܘܓܐ . XXܝܬܝܗ̇ ܕܡܘܬܗ̇ ܠܒܝܕܬܐX .
ChalcedWrit ܕܟܬܝܒ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : X XX ܟ̇ܢܫ ܐܢܬ . ܡܕܝܢ ܡܐܒܕ ܐܒ̣ܕ
Chron1234 ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܡܛܠ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܥܠ ܢܫܐ̈ ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܐܬܢܐܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܝܢܢ· ܝܪܚܐ ܡܛܠ ܡܐܠܠܘܢ ܘܝܚܝܕܝܐ ܘܕܝܪܝܐ̈ ܘܓܒܪܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܟܠܕܘܟ ܀
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
ChronMin ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
Chrys:ComJohn1 ܚܘܒܗ ܡܘܕܥܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܚܠܝܨ ܘܬܗ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠ ܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܝ : ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ
ComGenExod ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ . ¹²ܗܕܐ ܕܡܚܘܐ ܠܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܘܠܝܬܐ . ܠܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܫܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ̈ . ܐܠܘ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ Xܣܪܐܝܠ ܂ ܥܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܂ ܡܛܠ ܂ ܥܡܐ ܣܟܠܐ̣ ܘܕܠܐ ܠܒܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܟܝܬ ܐܢܫ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐܝܬ
Cyr:Epist ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܟܝܬܐ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܘܛܠܐ ܡܛܠ ܠܝܘܬܪܢܐ ܒܬܘܕܝܬܗܘܢ ܐܘ ܒܣܝ̇ܡܝܗܘܢ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X ܘܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . O⬩ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܝܕܘܥܐ ܘܝܨܘܦܐ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܠܗ ܚܘܒܢܐܝܬ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ .
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܬܪ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇ ܡܛܠ ܘܡܚܝܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ²ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܢܐ ܥܠܝܟ ܠܚܒܪ . ¹[ܠܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܠܦ ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
DidascApost ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ ܆ ܘܕܙ̇ܕܩ ܕܢܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ . ܡܛܠ ܆ ܘܣܝܡܝܢ ܒܪܝܫܐ ܟܐܢܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܬܟܚ ܡܚܝܒܐ . ܘܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܐܡ̇ܬ ܒܟܠܗ̇ ܬܐ ܓܘܪܬ̣ܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܡܛܠ ܬܩ̣ܢܬ ܐܢܘܢ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ³ܘܪܙܢܐܝܬ ܠܟܘܢܝܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܀
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐܐܬܚ̣ܙܝܬ ܬܡܝܗܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܘ ܪܚܡܢ ܆ ܡܛܠ : ܟܕ ܒܪ ܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܐܝܬܝ ܗ̇ܘܝܬ : ܘܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܦܪܫܬ .
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܐ ܚܬܐ ܕܐܨ ܚܬ ܡܢܗ̇ ܛܒ ܥܬܝ̣ܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܗܘܬ ܣܟ . ܡܛܠ ܕ ܠܐ ܝܕܥܬܐ . ܠܐ ܢܫܡܪ ܒܝ ܟܐܦܐ̈ ܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܕܥܕ ܠܝܐ̈ .
EliaNis:Chron ܕܫܡ̣ܥ ܕܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܘܒܢ̣ܘܗܝ̈ ܢܚ̣ܬܘ ܠܡܘܨܠ ܂ ܘܥܪܩ ܡܛܠ ܟܘܪܝܢ ܚܛܐ̈ ܕܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܘܫ̣ܩܠ ܐܢܝܢ̈ ܘܗ̣ܦX ܠܡܘܨܠ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܡܛܠ ܃ ܕܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܪܚܡܬܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܛܝܠܘܬܗ ܥܠ ܩܪܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܘܐܬܟܢܝ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܪܒ ܡܠܦܢܐ̈
Eph:Adden ܕܐܬܡܫܟܢ ܐܫܬܥܒܕ ܘܐܫܪ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܬܫܪ ܡܠܘܗܝ̈ ܫܒܪܘܬܐ ܡܛܠ ܢܕܡܘܢ ܒܗ ܒܫܪܪܝܗܘܢ̈ 11ܟܪ ܕܐܝܡܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
Eph:madAbrKid&JulSaba ܓܘܢܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܙܟܬ ܣܝܒܘܬܟ ܡܛܠ X 1ܒܡܪܩܗ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܫܘܚܬܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ
Eph:madCarNis ܚܒܢܢܐ̈ ܥܡܠܐ ܛܠ̣ܡ ܕܠܒܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܠܝܡ ܡܢ ܓܘ [167] X ܡܛܠ ܩܛܪܐ̈ ܕܠܝܠܐ̈ ܕܒܓܘ ܠܒܢ ܫܪܝܢ ܗܘܝܢ ܛܠ̣ܡ ܗܘܐ ܠܟܫܝܪܐ̈
Eph:madCarNis ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܬܪܓܙ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ¹⁸ ܡܛܠ ܘܐܩܥܐ ܕܗܐ ܡܚܐ ¹⁵ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܛܝ ܥ̣ܒܕܟ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ
Eph:madChurch ܕܚܠܫܐ ܗܝ ܚ̇ܢܢܐ ܟ̇ܢܫܝܗ̇ ² ܠܨܠܘܬܢ ³ܨܝܕ ܬܪܥܟ ܡܘܪܒ ܟܠ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܠܐ ܟܝܬ ܛ̇ܠܡ ܠܗ̇ ܛܒܐ ܠܒܥܘܬܢ Xܝ X ܐܦܢ ܦ̇ܗܝܐ ܡܢܗ
Eph:madCrucifix ܕܨܒ̣ܐ X 6 ¹ܚܝܘܬܗ ܛܫܝ ܒܕܓܘܢ X ¹ܐܫܟܚ ² ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܡ 5ܒܝܕ ܕܨܒܐ ܗ̣ܘ ܒܠܥܗ ܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܒܠܥܗ ܐܦ ܦܠܛܗ
Eph:madFaith ܕܛܒ ܣܢܝܩܝܢ̈ XX ܥܠ ܪܓܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ XX ⁴ܕܠܓܘ ܒܓܘ ܚܫܒܬܐ ܡܛܠ X ³ܒܠܚܘܕ ܪܒܐ ܚܙܬܟ ܐܘ ܟܣܝܐ ܒܥܬܟ ܪܓܫܐ̈ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ
Eph:madFaith ܕܣܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ³ ܪܡ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܘX ܪܥܝܢ̈ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܣܓܝ ܠܡܣܒܪ 9ܣܒܪܘ ܘܐܦ ܒܥܘܝܐ̈ ܕܐܕܪܟܘ ܘܠܘ
Eph:madFast ܐܢܫܐ ܨܡ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܙܟܐ ܠܒܝܫܐ X ܒܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܡܛܠ ܒܨܘܡܐ ܐܩܪܒ ܘܙܟܝܗܝ ܠܒܝܫܐ 4ܥܠ ܕܐܬܬܚܬܝ ܘܗܘܐ ܐܢܫܐ
Eph:madLuqHeres ²ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܩܪܝܪ ܐܦ ܚܡܝܡ³ ܘܡܟܝܠ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܐ ܡܛܠ ܠܣܟܠܐ̈ ¹ܘܚܟܝܡܐ̈ X ܐܢ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ̈ ܡܘܠܕܝܢ ܘܩܪܝܪܐ̈
Eph:madNativ ܕܛ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܗܡܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܐܢܐ ܗܘ ܒܪܝܟ ܡܛܠ ܛܝܒܘ ²⁷ܠܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ 13ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܟܣ
Eph:madParad&LuqJul ܕܥܘ̣ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܝܕܥܬ ܩܢܘܡܗ̇ ܘܫܘܬܦܗ̇ ܡܐ ܕܫܢܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܚܝܘܬܗ ܡܠܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ Xܝ 6ܘܐܢ ܟܕ ܒܦܓܪܐ ܗܘܬ
Eph:madUnleavBread ܓܝܪ ܕܨܒ̣ܐ ܗܘܝ̈ ܒܪܝܬܐ̈ 4 ܗܘܝܘ ܨܒ̣ܐ ܘܐܚܕܗ ܥܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܢܒܛܠ ܨܒܝܢܗ ܡܢ ܡܐ ܕܨܒܐ 3 ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܨܒܐ ܘܗܘܐ ܟܠܐ
Eph:madVirg ܡܘܡܝܗ̇̈ ܡܚܒܒܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܘܡܝ̈ ܦܓܪܗ ܕܚܙܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܥܗܕܝܢ ⁴ܪܗܛܘܗܝ̈ ܟ̣ܢXܝܟܐ̈ ܕܡܢ ܣܝܒܘܬܗ ܢ̇ܕܝܢ
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܒܩܝܣܐ ܢܦܠܬ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܒܠܥܬ ܟܘܠ . ܘܐܥܒܪܗ̇ ܠܢܫܘܬܐ ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ .
Eph:memHom ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܠܗ̇ X ܬܪܥܝܬܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ
Eph:memHom ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝܬܘܢ 369ܐܦ ¹¹ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ 365ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܫܬܩܠ ܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ
Eph:memHom ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ X X8ܢܘܪܐ ܕܕܚܝܠ ܝܩܕܢܗ̇ ܠܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܩ̇ܪܒ ܡܛܠ ܕܫܛܘܘܒܣܪܘܕܚܠܬܡܠܟܐ ܘܠܨܠܡܗ ܡܝܬܐ ܒ̇ܙܚܘ
Eph:memHom ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ X 48ܬܦܘܫ ܡܢ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ⁵ܕܝ̇ܗܒܐ ܚܝܠܐ ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ
FindCross-JudKyr ܗܢܐ ܐܬܝ̈ ܥܠܝܟܘܢ X77 ܟܘܠܗܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠ ܨܥܪܬܘܢ ܘܠܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ X ܚܫܘܟܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܚܫܒܬܘܢ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܪܢ6 . ܘܒܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܐܟܚܕܐ ܘܠܓܘܝܐ̈ . ܟܕ ܐܒܗܐ̈ ܡܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ
GanBus ܛܒܘܬܗ ܠܡܚX ܕܐܠܗܐ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ . ܡܛܠ ܇ ܘܚܠܒܐ ܝ̇ܢܩ ܪܘܚܢܝܐ ܡܢ ܬܕܝ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܘܡܝܢܩ ܇
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇ ܡܬܬܠܐ ܐܢܐX ܆ ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܐܣܩܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܪܐܬܠܝܗ̇ ⁷ܐܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ . ⁸ ܠܐ ܗܘܐ
HistChurchEast ܕܚܣܡ ܒܛܒܬܗ ܡܡܠܠ ܥܡܗ . ܢܦܠ ܡܢ ܐܝܩܪܗ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܚܫܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܬܝܗܝ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܚܘܝܐ : ܗ̇ܘ
Hom6thCent ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܬܝܩܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܡܪܚܐ̈ ܡܬܛܠܡ ܡܛܠ ܕܓܒܐ ܠܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܕܚܝܝ̈ ܡܟܬܪ ܗܘܝܬ . ܐܠܐ
HomEpiph ܕܨܒ̣ܐ ܡܬܕܒ̇ܪ ܗܘܐ . ܗܘܐ ܫܥܬܐ ܠܫܐܕܐ̈ . ܐܗܠܘ ܘܒܙܚܘ ܒܗ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܫܘܠܛܢܗ . 21ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܫܡܝ : ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܟܘܢ ܡܛܠܬܝ . . . . ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܘ ܡܛܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ̈ ܘܦܕܡ ܗܓܡܘܢܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܓܡܘܢܐ̈
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ ܡܢܢ ܪܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ : ܢܛܪܝܢ ܡܛܠ . ܡܢ ܡܪܫܘܬܐ ܡܬܟܚܕ : ܘܛܥܝܢ ܢܦܫܗ ܥܡ ܕܪܓܗ ܀ ܠܘ ܓܝܪ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
IsaacNin:SpiritWorks ܕܠܬܘܪܨܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܢܬܓܘܣ
IsaacNin:memColl ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܗ ܥ̇ܒܪ . . ܡܘܪܒ ܕܝܢ ܘܒܗܝܢ ܠܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕ̇Xdd </page><page> ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܟܬܒ̇ܐ ¹¹ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܇ ܟܕ ܗܘ ܟܠܗܝܢ
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܪ̈ ܠܢ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܠܘ ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܃ ܐܠܐ ܥܠ ܡܛܠ ܐ ܘܠܡܝܘܬܘܬ ܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ ܣܒ̣ܠ ܐܢܝܢ