simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElijAscendsHeav ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܫܓܝܪܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܣܬܠܩ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܐܠܝܐ ܬܡܝܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܣܦܩܐ ܕܬܣܗܕ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ
JacSer:memPartakHolyMyst ܫܘܦܪܝܗ̇̈ ܕܐܠܝܨܝܢ ܒܗ̇ 661 305 ܘܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܘܒܟܠ ܡܛܠ ܘܠܚܝܡܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܒܚܡܬܐ ܠܡܚܒܠܘ ܘܨܗܝܢ ܠܕܡܗ̇
Pall:LausHist ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܠܒܝܫܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܛܠ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ
ActsStAnth ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇ ⁵⁶ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܢܐܪܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܟܐܢܐ XX Xܛܘܒܬܢܐ X ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܫܡܝ : ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܟܘܢ ܡܛܠܬܝ . . . . ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܘ ܡܛܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ̈ ܘܦܕܡ ܗܓܡܘܢܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܓܡܘܢܐ̈
AbbaIs:Ascet ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ |ܐܒܐ ܦܛܪܐ . X X ܫ̇ܐܠܬܗ ¹ܠܐܒܐ : ܕܡܢܐ ܡܛܠ ⁸ ܝX ܕܩܘܕܫܐ ddX ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ X ⁷ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
JacSer:memEpiph ܬܢܘܝ ܕܐܝܬ݂ ܗܘܐ ܬܡܢ 95 ܐܛܝܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܟܕ݂ ܣܐܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ܕܢܥܡܕ݂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܥܠ ܚܐܪ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܦܩܢܐ . ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ .
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇ ܡܬܬܠܐ ܐܢܐX ܆ ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܐܣܩܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܪܐܬܠܝܗ̇ ⁷ܐܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ . ⁸ ܠܐ ܗܘܐ
ActsMari ܬܫܝܝܬܐ XܡXܝ ܡܐXdd ܫܝܝܢܐ ݅ ܒܫܢܬ ݅ ܝܒܗ ݅ . . . X . ܢ . Xܝ . ܡܛܠ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܒܣܡܡܢܐ̈ ܪܫܝܐ̈ . ܘܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܦܠܚ̇ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܦܥܠܐ . ܡܛܠ ‎ [6]‎‏ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܐ ܓܒܐ ܠܗ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ .
JacSer:memMarEph ⁴ܫܘܦܪܗ . X ] |ܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐ̇ܪܫܘܡ ¹ܨܘܪܬܟ ܆ ܡܛܠ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ³ܕܡܝܢ ܆ ܘܙܠܓܝ̈ ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ
BarKoni:ScholUrm ⁵ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ⁶ X ܐXܟ ܗ̇ܘ ܕܒܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܪܥܝܢܐ Xܡܬܬܨܝܪܝܢ ܗܘܘ X ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
BarEbr:Ethic ⁸ܨ ܠܘܬܐX . Xܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܫܥܐ . ¹⁰ X ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܕܘܪܫܐ ܦܓܪܢܝܐ . ⁷ ܩܦܠܐܐ̈ ܬܫܥܐ . ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .