simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܡܡܫܚܐ̈ : ܐܝܟ ܥܢܐ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܡܛܠ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܘܥܬܝܪ ܣܘܟܠܗܘܢ ܘܪܘܝܚܝܢ ܫܪܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܡܚܘܝܢܘܬ̈ ܘܫܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐX ܡܛܠ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ· ܕܒܗ ¹ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ .
SevAnt:madHym ܕܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܢ ܕܥ̣ܒܪ . ܟܚ ܓX ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܝܚ ܝܝ : ·ܝܝ X ܟܘ ܐ ܟܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢܢ ܠܡܥܠ ܒܬܪܥܐ . ܟܙ ܒ
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܒ̣ܣܪܬ̇ ܐܘ ܐܬܓܫ̣ܡܬ̇ ܇ ܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܓܘܫܡܐ . ܡܛܠ ܕܨ ܠܝܒܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܘܠ ܚܫܝܢ̈ ܡܐ ܘܡܒܥ̣ܕܐ .
LiberGrad ܕܛܒܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܦ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ ܟܕ ܒܪܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܥܒܪܘܢ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬܘܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܢܣܐ ܥ̇ܒܕ Xܐܢܬ ܫܘܐܠܟ ܠܘܬܢ ܇ X ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܘܡܢXܐ ܡܛܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟ ܒܗܕܐX ܣܓܝ ܬܡܝܗ ܐܢܐX ܆ 15 ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟX
BarKoni:Schol ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ ܂ ܒܗܘܢ · 1ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܡܛܠ ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂
SergStyl:epLuqJew ܕܠܐ ܫܒܩ̣ܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ̣ܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܢܚܘܢ ܡܝ̣ܬܐ̈ . ܘܕܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ X⁰ܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܘܝܕ
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܝܼܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܝ ܒܥܪܦܠܝ̈ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܟ ܬܬܚܿܦܐ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ .
SevAnt:LuqJul : ܗܢܐ : ܐܦ : ܐܢܐ : ܒܙܒܢܐ : ܘܣܓܝ : ܠܚܡܐܝܬ : ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ : ܡܛܠ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܠܡܠܝ̈ ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ .
PhiloxMab:ComProJohn ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܆ ܢܕܥ ܗܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܘ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܬܚܕ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܛܐܪܐܟܘܣX XX XX ܡܛܠ ܡܣܬ̣ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X ܘܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . O⬩ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܝܕܘܥܐ ܘܝܨܘܦܐ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
Hom6thCent ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܬܝܩܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܡܪܚܐ̈ ܡܬܛܠܡ ܡܛܠ ܕܓܒܐ ܠܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܕܚܝܝ̈ ܡܟܬܪ ܗܘܝܬ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܡܨܥܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܇ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܓܝܪ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇
BarKepha:ComMyron ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ . ܘܕܝܬܝܪ ܪܡ ܘܟܗܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ
P:Acts [AB] ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܝܫܘܥ .
Pall:LausHist ܙܢܘܗܝ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܕܓܒܪܐ ܕܡܢܗ ܐܬܦܩܕ ܠܝ̣ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܐ |ܚܫܘܫܘܬܐ ¹³ ܢܩܛܪܢ̈ ¹X . ¹⁴ 2ܐܢܐ ܕܝܢ