simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
P:Rom [AB] ܕܛܒ ܣܘܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܝܟܘܢ ܁ ܘܐܬܠ ܠܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܡܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܬܬܦܬܚ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ .
P:Josh [AB] ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܐܪܥܐ ܕܝܡܝܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܦ ܥܡܟ : ܠܐ ܐܪܦܝܟ : ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ . ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ :
SevAnt:CathHom ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ X ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܥܡ ܩܠܐ ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܠܗ ܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܥܩܪܬܐ : ܘܐܬܦ̇ܠܓ ܘܠܐ ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ
BarEbr:CandSanc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐܫܬܐ̈̈ ܀ ܡܛܠ 175--485 2 XXX 487--617 3ܝX II ܫܬܐܣܬܐ ¹ܪܒܝܥܝܬܐ X
P:ApocBar [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܗܢܘܢ ܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܘܥܨܝܢ ܠܡܠܟܝܗܘܢ̈ ܕܢܚܛܘܢ .
P:Job [AB] ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ : ܕܠܡܐ ܚܛܘ ܒܢܝ̈ : ܘܨܚܝܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܩܕܡ ܐܝܘܒ ܒܨܦܪܐ . ܘܐܣܩ ܕܒܚܐ̈ ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ .
JacSer:memJesus'Tempt ܥܒܕܗ 55 ܘܚܠܦ ܕܨܒܐ ܐܢܫܐ ܕܢܚܛܘܦ ܐܠܗܘܬܐ ܢܚܬ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܒܥܕܢ ܢܗܘܐ ܡܪܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܡܪܐ ܘܥܒܕܐ ܗܘܐ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ والازمنة ܀ ܐܐܘܠܝܣ ܗ ܚܕ ܡܢ ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
BarEbr:CandSanc ܡܚܘܝܢܘܬ̈ ܘܫܒܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐX ܡܛܠ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ· ܕܒܗ ¹ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ .
JacSer:memCharThatEzekSaw ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ 15 ܪܡܐ ܕܡܒܥܕ ܡܢ ܟܢܫܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܫܩܝܠ ܒܟܪܘܒܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܠ ܒܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܢܣܐ ܥ̇ܒܕ Xܐܢܬ ܫܘܐܠܟ ܠܘܬܢ ܇ X ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܘܡܢXܐ ܡܛܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟ ܒܗܕܐX ܣܓܝ ܬܡܝܗ ܐܢܐX ܆ 15 ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟX
FindCross-JudKyr ܗܢܐ ܐܬܝ̈ ܥܠܝܟܘܢ X77 ܟܘܠܗܝܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠ ܨܥܪܬܘܢ ܘܠܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ X ܚܫܘܟܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܚܫܒܬܘܢ .
ActsMarMaʿIn ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܠܐ ܟ̇ܦܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ . ܡܢܘ ܟܝ ܡܛܠ . ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈
Eph:madCarNis ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܬܪܓܙ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ¹⁸ ܡܛܠ ܘܐܩܥܐ ܕܗܐ ܡܚܐ ¹⁵ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܛܝ ܥ̣ܒܕܟ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ
JacSer:memNativ ܛܠܝܐ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܡܐ ܕܐܬܠܒܒܘ ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܡܛܠ ܒܗ 175 ܒܠܥܘ ܒܬܘܪܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܘܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ
BarṢal:LuqArabs ܕܒܚܕܕܐ̈ ܐܣ̇ܝܪܝܢ : ܘܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ Xܢܘ̇ܢ ܀ . ܡܛܠ ܠܣܘܓܐܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܠܣܘܓܐܐ ܫ̇ܒܩ : ܐܦ ܠܚܕ ܗܟܘܬ .
CaveTreas ܕܥܠ ܡܝܐX ܣܝܡܐX ( X7 ) . ⁴ܘܒܗ ܒܝܘܡܐXܦܩ̣ܕXܐܠܗܐ 9ܝ ܡܛܠ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܝܟ̈ ܐܣܦܘܓܐ . XXܝܬܝܗ̇ ܕܡܘܬܗ̇ ܠܒܝܕܬܐX .
SergStyl:epLuqJew ܕܠܐ ܫܒܩ̣ܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ̣ܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܢܚܘܢ ܡܝ̣ܬܐ̈ . ܘܕܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ X⁰ܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܘܝܕ
Eph:madUnleavBread ܓܝܪ ܕܨܒ̣ܐ ܗܘܝ̈ ܒܪܝܬܐ̈ 4 ܗܘܝܘ ܨܒ̣ܐ ܘܐܚܕܗ ܥܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܢܒܛܠ ܨܒܝܢܗ ܡܢ ܡܐ ܕܨܒܐ 3 ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܨܒܐ ܘܗܘܐ ܟܠܐ