simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܝܐܢܘܐܪܝܘܣ ³ܡܬ̣ܩܪܐ ܇ ܡܛܠ XX XX X
SevAnt:CathHom ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ Xܡ̇ܩܠܣܝܢX ܡܛܠ Xܐܦ ܨܝ̇ܪܐ :
SevAnt:CathHom ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈-
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ :
SevAnt:CathHom ܢܕܘܢ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܡܨܥܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ
SevAnt:CathHom ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦ ܦܠܚ̣ܐ
SevAnt:CathHom ܘܕܒܩܢܝܢܐ ܚ̣ܫܝܒ ܇ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ
SevAnt:CathHom ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ
SevAnt:CathHom ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܡܢܢ ܇ ܡܛܠ ܩܝܘ̣ܝ̇ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ : ܡܛܠ ܪܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܘ ܐ̣