simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈- · ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܠܒܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܣܘܟܠܐ̈ ܟܝܬ ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ .
SevAnt:CathHom ܩܝܘ̣ܝ̇ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܢܫ̇ܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ·ܚܕ ܒܫܒܐ· ܗ̇ܘ ܕܠܚܡܐܝܬ ܥܠ ܡܢܢ ܇
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܡܐܠܦ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܬܚܕ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܛܐܪܐܟܘܣX XX XX ܡܛܠ ܡܣܬ̣ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ .
SevAnt:CathHom ܪܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܘ ܐ̣ ܩܝܡܢܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܕ ܡܣܟܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ : ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܀ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ :
SevAnt:CathHom XX XX X ܟܝܬ̣ XܝܐܢܘܐX ܡܬܟ̇ܢܐ ܬܪܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘܬ̈ Xܘܡܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝܐܢܘܐܪܝܘܣ ³ܡܬ̣ܩܪܐ ܇
SevAnt:CathHom ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ ¹ܡܫ̇ܬܥܐ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܬ . ܢܝܬܐ̈ ܪܒܐ̈ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܣܟ ܐ . ܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܟܠܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܘܡ̣ܫܚܠܦ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܘܕܒܩܢܝܢܐ ܚ̣ܫܝܒ ܇
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܓ̇ܚܟܝܢ ܡܛܠ ܕܒ̇ܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓ̣ܚܟܘܢ : ܘXܦ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ
SevAnt:CathHom ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀
SevAnt:CathHom Xܐܦ ܨܝ̇ܪܐ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܙܬܐ ²ܡܕܡ ܐܟܣܢܝܬܐ ܢܚܙܐ ܘXܠܒܪ ܡܛܠ ܦܝܝܫܝܢ ܡ̇ܢ ܫܪܪܐ : ܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ Xܡ̇ܩܠܣܝܢX
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܡܨܥܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܇ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܓܝܪ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܕܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀
SevAnt:CathHom ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ X ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܥܡ ܩܠܐ ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܠܗ ܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܥܩܪܬܐ : ܘܐܬܦ̇ܠܓ ܘܠܐ ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܐܦ ܦܠܚ̣ܐ . ܡܬܩܠܣܢܐ X0ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܕ ܒܟܘܠܝܘܬ ܡܛܠ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܘ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܪܒܝ̈ ܙܟܘܬܐ ܐܦܩܟܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܀ X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ
SevAnt:CathHom ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܚ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܕܚ̇ܕܐ ܐܢܐX¹ܘܡܬܐܫܕ ܐܢ̣ܐ ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ .