simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܩܢܛܐ 1ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ