simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܡ̇ܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠ ܐ ܐܠ̇ܐܐ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܚܡܫܐX ܥܠܝܗ̇ ܕܬ[ܫܥܝܬܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܐ̈ ܘܝܪܬܘܬܐ̈ ܀