simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܥܒܕܗ 55 ܘܚܠܦ ܕܨܒܐ ܐܢܫܐ ܕܢܚܛܘܦ ܐܠܗܘܬܐ ܢܚܬ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܒܥܕܢ ܢܗܘܐ ܡܪܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܡܪܐ ܘܥܒܕܐ ܗܘܐ ܗܘܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܬܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘܐ ܦܓܪܐ ܦܓܪܐ ܕܫܩܠ ܐܛܥܝ ܠܒܝܫܐ ܕܐܩܪܒ ܡܛܠ ܡܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܕܐܠܘ ܝܕܥܗ ܥܪܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܐܠܐ