simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀ ܡܛܠ ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ