simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBirthSavFlesh ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܐ ܐܢ ܦܘܫܩܐ ܠܐ ܡܦܪܫ ܠܗ 240 ܡܛܠ ܐܢܬ ܗܝ ܐܠܗܬܐ ܒܥܬ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܢܬ ܣܒܪܬܢܝ
sugMary&Magi ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ ܐܪܙܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܟܘܢ ܬܡܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܬܝܢ . ܠܘ ܡܢ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܠܚܡܢ̈ ܠܗ̇ ܩܝܢܬܐ̈ ܘܢܘܨܪܬܐ̈ X : X ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܝܢܐ ܘܡܥܕܪܐ ܠܡܕܥܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܓܘܢܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܙܟܬ ܣܝܒܘܬܟ ܡܛܠ X 1ܒܡܪܩܗ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܫܘܚܬܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ
P:Sam [AB] ܕܠܚܢܐ ܪܚܡ ܗܘܐ . ܘܡܪܝܐ ܐܚܕ ܪܚܡܗ̇ . ܘܡܪܓܙܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܘܒܢܬܗ̇̈ ܝܗܒ ܡܢܘܬܐ̈ . ܘܠܚܢܐ ܝܗܒ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܐܥܦܐ :
JacSer:memSolit ܗܕܐ ܒܝܫܐ ܡܥܝܩ ܠܗ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܒܗܕ ܥܠܬܐ ܢܕܘܕ ܗܘܢܗ ܡܢ ܡܛܠ ܐܦ ܡܢ ܪܗܛܗ ܘܠܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܒܥܩܬܐ ܢܗܘܐ 838 35
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
sugZechariah&Angel ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ ܘܡܛܠ ܕܐܠܨܢ̈ ܡܛܠ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ ܕܐܦ ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈
MartStPhokSinop ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ . ܕܗܘ ܕܢܚܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܛܠ . ܒܬܠܬܥܣܪܐ . ܒܬܫܪܝ ܩܕܝܡ A 205r . 2 B 224v . 2 1 .
IšoMerv:ComOT ܡܫܪܬܚܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܛܒܬܗ̇̈ . ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܆ ܥܠ XX ܡܛܠ . ܕܠܙܪܥܟܘܢ ܠܡ ܐܬܠܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܕܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆
JacSer:memElijFireDown ܗܢܐ ܫܡܥ ܡܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܡܬ ܬܡܘܬ ܘܬܘܒ ܡܢ ܥܪܣܟ ܡܛܠ ܠܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ 140 ܘܠܡܢ ܗܫܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܐ ܡܬܒܙܚ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
JacSer:mem6DaysDay4 ܕܚܙܘ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܣܕܝܪܝܢ ܒܗ̇ : ܘܡܛܠ ܕܚܙܘ ܪܘܥܐ̈ ܡܛܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ ܠܐ ܕܝܢ ܐܕܪܟܘ ܐܝܟܢ ܕܣܒܪܘ ܀ ܛܥܘ ܒܗ̇
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
Eph:madFaith ܕܣܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ³ ܪܡ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܘX ܪܥܝܢ̈ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܣܓܝ ܠܡܣܒܪ 9ܣܒܪܘ ܘܐܦ ܒܥܘܝܐ̈ ܕܐܕܪܟܘ ܘܠܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡܠܐ ܣܪܝܩܐ ܡ̣ܢ 2ܣܓܝܐܬܐ̈ ܓܝܪ ܫܩ̇ܠܬ ܢܣܝܢܗ̇ ܕܗܕܐ . ܡܛܠ ܕXܝܪ : XXX ܢܘܒ . . . Xܝܒ . X XXX 1ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ :
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܢܐ ܥܠܝܟ ܠܚܒܪ . ¹[ܠܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܠܦ ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
Nars:SancChurch ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܒܪ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܡܘܬܗ ܪܚܡܬܗ ܥܕܬܐ ܘܠܗ ܡܛܠ ܕܬܠܐ ܒܩܝܣܐ : ܐܠܐ ܥܕܬܐ ܕܪܡ ܗ݇ܘ ܫܪܒܗ̇ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܀ 32
JnMaron:Expos ܐܘܛܝܟܝ ⁰ܘܚܢܢ ܡ̣̇ܘܕܝܢܢ X X 4ܒܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܫܪܪܘ ܡܛܠ ܘܬ ܠܬܝܢ̈ ܘܐܫܬܐX X X ܕܒܟܠܩܕܘܢܝܐ ܕܐܬܟܢܫ̣ܬ̣̇X X
JacSer:memElijFledJez ܦܘܪܣܐ ܫܬܩܐ ܪܒܐ ܚܫܘܒܝܗ̇ ܠܡܠܬܝ ܐܘ ܕܠܐ ܡܚܒ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܐܕܢܗ ܒܚܘܒܐ ܠܗ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܫܠܐ ܫܠܐ ܐܢܐ