simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܪܒܐ ܕܨܠܡܐ ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܡܛܠ ܡܢ ܝܩܝܪܐ ܘܟܪܟܗ ܨܥܪܐ ܘܢܦܠ ܪܒܐ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܘܩܕܝ ܫܦܠܐ
sugOurLord&John ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܙܡܝܢܝܟ̈ ܚܬܢܐ ܗܐ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܬܐ ܣܝܡ ܥܠܝ . ܘܐܒܐ ܩܥܐ ܚܠܦ ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܠܚܡܢ̈ ܠܗ̇ ܩܝܢܬܐ̈ ܘܢܘܨܪܬܐ̈ X : X ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܝܢܐ ܘܡܥܕܪܐ ܠܡܕܥܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܓܘܢܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܙܟܬ ܣܝܒܘܬܟ ܡܛܠ X 1ܒܡܪܩܗ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܫܘܚܬܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ
P:TweProph [AB] ܕܡܙܢ‍ܝܘ ܬܙܢܐ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܘܐܙܠ ܘܢܣܒ ܠܗ ܡܛܠ ܠܗܘܫܥ : ܙܠ ܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܙܢܝܐ : ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܙܢ‍ܝܢ :
JacSer:memWomJesusMet ܒܪܬܗ̇ ܀ ܡܪܝ ܒܪ ܕܘܝܕ ܪܚܡ ܥܠܝ ܘܐܣܗ̇ ܠܒܪܬܝ : ܫܐܕܐ ܠܒܝܟ ܡܛܠ ܢܦܩܬ ܒܬܪܗ ܡܠܝܬ ܬܗܪܐ : ܘܒܚܢܓܬܐ̈ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܗ
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ 15 ܪܡܐ ܕܡܒܥܕ ܡܢ ܟܢܫܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܫܩܝܠ ܒܟܪܘܒܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܠ ܒܝ
Nars:SancChurch ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܒܪ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܡܘܬܗ ܪܚܡܬܗ ܥܕܬܐ ܘܠܗ ܡܛܠ ܕܬܠܐ ܒܩܝܣܐ : ܐܠܐ ܥܕܬܐ ܕܪܡ ܗ݇ܘ ܫܪܒܗ̇ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܀ 32
IšoMerv:ComOT ܡܫܪܬܚܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܛܒܬܗ̇̈ . ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܆ ܥܠ XX ܡܛܠ . ܕܠܙܪܥܟܘܢ ܠܡ ܐܬܠܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܕܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆
JacSer:memElish ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܐܣܒܟ ܥܠ ܚܘܫܒܝ̈ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ 10 ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܠܬܟ ܬܪܗܛ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
JacSer:memBirthSavFlesh ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܐ ܐܢ ܦܘܫܩܐ ܠܐ ܡܦܪܫ ܠܗ 240 ܡܛܠ ܐܢܬ ܗܝ ܐܠܗܬܐ ܒܥܬ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܢܬ ܣܒܪܬܢܝ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
Eph:madFaith ܕܣܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ³ ܪܡ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܘX ܪܥܝܢ̈ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܣܓܝ ܠܡܣܒܪ 9ܣܒܪܘ ܘܐܦ ܒܥܘܝܐ̈ ܕܐܕܪܟܘ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܝܝ ܠܡܥܪܩ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܡܛܠ ܢ̇ܨܝܢ ܂ ܗܕܐ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܢܐ ܥܠܝܟ ܠܚܒܪ . ¹[ܠܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܠܦ ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܢܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܪܟܒ ܝܬܗ ܒܟܪܣܐ : ܕܢܚܬ ܪܘܚܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܘܟܢ ܡܛܠ : X 1ܡ̇ܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܨܬ ⁵⁰ܕܪܘܚܐ ܢܐܬܐ ܘܢܓܡܘܪ ܒܛܢܗ .
JnSol:OntheSoul ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܕܪܫ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܗ ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ . ܐܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ .
JacSer:memElishAppSaints ܕܐܚܫܟ ܥܠܡܐ ܐܦ ܣܡܝ ܠܢ ܗܐ ܓܢܝܢ ܡܢܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܘܥܡܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܪܘܚܢܐܝܬ ܚܙܝܢ ܗܘܝܢ ܚܢܢ ܠܡܦܨܝܢܐ̈ ܘܠܢܟܘܝܐ̈ 115 ܐܠܐ