simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memTransfig ܚܘܒܟ ܘܬܐܪܒ ܥܡܟ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܡܐ ܕܡܠܠܬܟ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܙܥܪ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܐܣܩ ܬܡܛܐ ܠܘܬܟ ܘܬܙܡܪ ܠܟ ܐܬܡܟܟ ܠܗ ܠܡܐܡܪܐ ܢܡܠܠܟ
Eph:memHom ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ X 48ܬܦܘܫ ܡܢ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ⁵ܕܝ̇ܗܒܐ ܚܝܠܐ ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܠܗ ܚܘܒܢܐܝܬ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ .
JacSer:memMarEph ⁴ܫܘܦܪܗ . X ] |ܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐ̇ܪܫܘܡ ¹ܨܘܪܬܟ ܆ ܡܛܠ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ³ܕܡܝܢ ܆ ܘܙܠܓܝ̈ ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ
P:1Chr [AB] ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ . ܘܫܡܐ ܕܐܚܘܗܝ ܝܩܛܢ . ܘܝܩܛܢ ܡܛܠ ܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܠܥܒܪ ܐܬܝܠܕܘ ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ . ܫܡܗ ܕܚܕ ܦܠܓ :
P:Judg [AB] ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ : ܗܒܠܝ ܒܝܬ ܫܩܝܐ ܕܡܝܐ̈ . ܘܝܗܒ ܡܛܠ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܟܠܒ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ . ܗܒ ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ :
BarEbr:CandSanc ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܀ ܦܣ ܀ ܘܩܐ ܡܛܠ X XX X X 189 ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐ̈ ܫܬܐ ܀ X XXX X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ
SynOr ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ ܪܚܝܩܝܢ ܆ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܢ̈ ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ .
IšoMerv:ComPs ܕܡܟܣܢܐܝܬ ܐܡܝܪܝܢ ܇ ܘܒܫܠܝܚܘܬܐ ܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܒܠܘ ܡܛܠ ܡܡܫܚܐܝܬ ܆ ܘܥܗܢܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ . ܟܬܒܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܇
Pall:LausHist ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܠܒܝܫܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܛܠ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ
BarKepha:CelebNat ܚܛܝܬܐ . ܒܚܕܘܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܖܬܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܪܥܐ . ܦܠܘܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ . ܒܕܚܠܬܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܟܠܗ ܓܙܟ ܝܗܒܬܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܐܛܠܘܡ ܠܡܢܬܐ ܕܬܘܕܝܬܝ ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ .
SilwQard:ScholUrmApp ܪܠܝܬ ܐܝܬܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܦܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܐܝܬܝܐ̈ ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܘ ܐܝܬܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆
sugJosephJust&His Mistr ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ ܝܘܣܦ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܠܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܐܠܐ ܒܗܕܐ ܠܐ ܩܢܛܢܝ . ܘܐܢܬ ܕܒܪܬ ܙܘܓܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܓ̇ܚܟܝܢ ܡܛܠ ܕܒ̇ܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓ̣ܚܟܘܢ : ܘXܦ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ
JacSer:memElijAscendsHeav ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܫܓܝܪܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܣܬܠܩ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܐܠܝܐ ܬܡܝܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܣܦܩܐ ܕܬܣܗܕ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ
Eph:madCarNis ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܬܪܓܙ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ¹⁸ ܡܛܠ ܘܐܩܥܐ ܕܗܐ ܡܚܐ ¹⁵ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܛܝ ܥ̣ܒܕܟ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ 24 ܥܝܪܐ ܐܡܪ ܥܝܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܫܠܡܐ ܥܡܟܝ ܡܛܠ ܡܛܐ ܠܡܓܙܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܫܠܡܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇
P:Phil-Phlm [AB] ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܗܘ ܡܢ ܕܫܪܝ ܒܟܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܇ ܗܘ ܡܛܠ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡܠܐ ܣܪܝܩܐ ܡ̣ܢ 2ܣܓܝܐܬܐ̈ ܓܝܪ ܫܩ̇ܠܬ ܢܣܝܢܗ̇ ܕܗܕܐ . ܡܛܠ ܕXܝܪ : XXX ܢܘܒ . . . Xܝܒ . X XXX 1ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ :