simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܡܠܟ݁ܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ 310 ܘܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܘܡܢ ܦܐܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X ܘܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . O⬩ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܝܕܘܥܐ ܘܝܨܘܦܐ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܝܝ ܘܕܩܝܡܬܐ ܨܝ̇ܪܝܢܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܛܠ ܚ̇ܛܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂
JacSer:turgFestHom ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܐ̈ Xܒܪܙܐ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ .
P:Job [AB] ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ : ܕܠܡܐ ܚܛܘ ܒܢܝ̈ : ܘܨܚܝܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ . ܘܩܕܡ ܐܝܘܒ ܒܨܦܪܐ . ܘܐܣܩ ܕܒܚܐ̈ ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ .
SevAnt:CathHom ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ X ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܥܡ ܩܠܐ ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܠܗ ܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܥܩܪܬܐ : ܘܐܬܦ̇ܠܓ ܘܠܐ ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܗܘܢ . ܒܠܘܛܐ̈ ܡܛܠ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ . ܡܓܕܠܐ̈ ܘܫܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܡܢ ܫܘܬܦܝܗܘܢ̈ ܀ XX·XX]ܝ ⁴[|1ܐܪܙܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ
JacSer:memElish ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܐܣܒܟ ܥܠ ܚܘܫܒܝ̈ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ 10 ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܠܬܟ ܬܪܗܛ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܡܡܫܚܐ̈ : ܐܝܟ ܥܢܐ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܡܛܠ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܘܥܬܝܪ ܣܘܟܠܗܘܢ ܘܪܘܝܚܝܢ ܫܪܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܡܝܩ ܝܡܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܝ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܒܐ ܠܡܫܢܝܘ ܠܘ ܥܠ ܕܨܠܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܠܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇ ܡܬܬܠܐ ܐܢܐX ܆ ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܐܣܩܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܪܐܬܠܝܗ̇ ⁷ܐܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ . ⁸ ܠܐ ܗܘܐ
JacSer:memAscenLord ܡܘܬܗ ܚܙܬ ܠܩܛܝܠܐ ܕܠܒܝܫ ܥܘܫܢܐ ܘܦܪܚ ܒܐܐܪ ܘܐܬܢܫܝܬ ܡܛܠ ܘܣܠܩ ܨܝܕ ܝܠܘܕܗ 210 280 ܘܪܘܚ ܠܒܗ̇ ܕܡܬܚܣܕܐ ܗܘܬ