simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memTransfig ܠܗ ܠܡܐܡܪܐ ܢܡܠܠܟ ܡܛܠ ܚܘܒܟ ܘܬܐܪܒ ܥܡܟ
Eph:memHom ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ ܡܛܠ ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ XX
JacSer:memMarEph ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ ܡܛܠ ⁴ܫܘܦܪܗ . X
P:1Chr [AB] ܕܚܕ ܦܠܓ : ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ
P:Judg [AB] ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ
BarEbr:CandSanc X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ .
SynOr ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ
IšoMerv:ComPs ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܡܟܣܢܐܝܬ ܐܡܝܪܝܢ ܇
Pall:LausHist ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ
BarKepha:CelebNat . ܒܕܚܠܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ . ܒܚܕܘܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܚܝ̇ܒ¹ܐܢܐ ܠܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܒܚܟ ܘܐܘܕܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܐܝܬܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠ ܪܠܝܬ ܐܝܬܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
sugJosephJust&His Mistr ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ
SevAnt:CathHom ܥܬܝܪܐ̈ ܘܝ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ :
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ
Eph:madCarNis ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܦܓܪܟ ܫܟܪܬܟ ܕܚܦܝܬܗ̇
sugAngel&Mary ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ
P:Phil-Phlm [AB] ܠܗܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܣܪܝܩܐ ܡ̣ܢ