simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܡܠܟ݁ܐ ܕܠܐ ܐܢܫ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ
JacSer:turgFestHom ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ
P:Job [AB] ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ :
SevAnt:CathHom ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ
IšoMerv:ComOT ⁴[|1ܐܪܙܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܪܘܡܗܘܢ . ܒܠܘܛܐ̈
JacSer:memElish ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ ܡܛܠ ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܡܡܫܚܐ̈ :
ChronMin ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܘܘ ܠܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ⁸ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇
JacSer:memAscenLord ܠܒܗ̇ ܕܡܬܚܣܕܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܚܙܬ ܠܩܛܝܠܐ