simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElijAscendsHeav ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܫܓܝܪܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܣܬܠܩ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܐܠܝܐ ܬܡܝܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܣܦܩܐ ܕܬܣܗܕ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ
sugSinfulWom&Satan ܡܢ . ܕܠܡܐ ܪܚܡܝܟܝ̈ ܨܝܕܝܟܝ ܐܬܘ ܘܥܡܗܘܢ ܨܒܝܬܝ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܨܝܕ ܒܣܡܐ ܡܘܢ ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܠܡܫܘܚܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܠܚܡܢ̈ ܠܗ̇ ܩܝܢܬܐ̈ ܘܢܘܨܪܬܐ̈ X : X ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܝܢܐ ܘܡܥܕܪܐ ܠܡܕܥܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܓܘܢܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܙܟܬ ܣܝܒܘܬܟ ܡܛܠ X 1ܒܡܪܩܗ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܫܘܚܬܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ
Pall:LausHist ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܠܒܝܫܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܛܠ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ
JacSer:turgFestHom ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܐ̈ Xܒܪܙܐ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ .
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܗܕܐ ܓܒܬ ܗܘܬ ܐܢܘܢ 315 ܥܠ ܗܝ ܣܒܐ̈ ܫܐܠܬ ܢܐܬܘܢ ܡܛܠ ܘܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܗܘܘ ܐܬܩܒܠܘ ܗܘܘ ܕܐܦ ܗܝ ܐܝܙܒܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܢܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܪܟܒ ܝܬܗ ܒܟܪܣܐ : ܕܢܚܬ ܪܘܚܐ ܘܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܘܟܢ ܡܛܠ : X 1ܡ̇ܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܨܬ ⁵⁰ܕܪܘܚܐ ܢܐܬܐ ܘܢܓܡܘܪ ܒܛܢܗ .
JacSer:Epist ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܚܪܘܬܢ ܒܝܘܬܪܢܗ̇ ܃ ܠܐ ܚ̇ܝܪܐ ܬܩ̇ܢܐܝܬ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܦܢ̣ܝܐ ܡܫܕܪ ܠܢ ܂ ܐܘܪܚܐ ܪܗܝܒ̣ܬܐ ܕܚܙܩ̣ܝܐ ܪܡܝܐ ܠܢ ܃
JacSer:memElishCapSam ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܘܠܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܪܒܐ ܕܨܠܡܐ ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܡܛܠ ܡܢ ܝܩܝܪܐ ܘܟܪܟܗ ܨܥܪܐ ܘܢܦܠ ܪܒܐ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܘܩܕܝ ܫܦܠܐ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
Eph:madFaith ܕܣܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ³ ܪܡ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܘX ܪܥܝܢ̈ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܣܓܝ ܠܡܣܒܪ 9ܣܒܪܘ ܘܐܦ ܒܥܘܝܐ̈ ܕܐܕܪܟܘ ܘܠܘ
Tim1:Epist ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ ܡܪܢ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܥܒܕܘܗ݅ܝ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ 5ܟܪܝܗ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܘܝܐ ܛܒ ܛܒ ܒܪܚܡܬ̈ ܩܢܝܢܐ̈ . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܢܐ ܥܠܝܟ ܠܚܒܪ . ¹[ܠܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܠܦ ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
P:1Macc [AB] ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ ܡܢܗܘܢ . ܐܫܟܚܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܡܛܠ ܠܗܘܢ : ܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܢ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܘܪܬܟܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܇ ܕܡܐ ܕܐܬܝܐ ܬܐܓ̣ܘܪܬܗܘܢ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܗܢܐ ܬܩܦ ܗܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܘܐܒܝܐ ܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܕܪ ܠܗ 288 130 ܘܠܝ ܥܡܝ ܫܛܢܝ ܟܕ ܥܘܕܪܢܝ̈ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ