simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ . ܫܓܫܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܝ ܟܬܒܘܢܐ ܡܛܠ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܬܝܬ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܝܗܒ ܠܝ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ
ZachSch:ActsSev ܓܒܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܘ ܚܒܪܝ ܡܢܐ ܪܡܐ ܠܟ ܡܛܠ ܗܘ ܡܨܥܪܢܐ ܘܣܬܘܪܐ ܡܛܠ ܠܘ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܡܥܩ ܐܢܐ ܒܢܦܫܝ . ܘܐܢ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܡܨܥܪܢܐ ܘܣܬܘܪܐ ܡܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܬܕܡܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܘ ܚܒܪܝ ܡܢܐ ܪܡܐ ܠܟ
ZachSch:ActsSev ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ ܕܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܫܪܪܐ ܒܛܝܠ ܡܛܠ ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܩܪܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܟܒܪ ܕܢܣܒܘܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈
ZachSch:ActsSev ܐܠܗܐ . ܥܫܩ ܓܝܪ ܠܗܢܐ ܗܘ ܡܨܥܪܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܕܒܪ ܘܐܝܟܢܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܐܬܪܥܝ
ZachSch:ActsSev ܚܝܘܗܝ̈ ܘܕܘܒܖܘܗܝ̈ ܐܠܐ ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܡ ܠܕܝܘܐ̈ ܡܛܠ ܐܬܪܥܝ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܥܫܩ ܓܝܪ ܠܗܢܐ ܗܘ ܡܨܥܪܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܕܚܠ ܐܢܬ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܛܠ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܪܝܫܐ ܕܕܝܘܐ̈ ܡܦܩ ܕܝܘܐ .
ZachSch:ActsSev ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܢܦܠܢܢ ܕܠܘܬܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܡܢ ܡܛܠ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ ܒܬܪ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ ܟܠܢ
ZachSch:ActsSev ܥܠܬܐ ܕܬܖܬܝܗܝܢ̈ ܡܪܕܘܬܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܘܕܪܗܛܪܘܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܐܡܐ ܕܐܪܡܠܬ ܥܡ ܬܖܝܢ̈ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܩܫܝܫܝܢ ܡܢܗ
ZachSch:ActsSev ܥܠܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܢܐܬܘܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܝܬܝ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܓܕܫ ܕܗܘ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܫܡܘܥܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܬܢܝܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܖܗܛܪܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܨܦ ܘܪܗܛ ܡܛܠ . ܘܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܬܕܪܫ ܕܢܡܠܠ ܫܦܝܪܐܝܬ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܣܐܘܝܪܐ ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܛܠ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܩܘܢܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܟܝܠ
ZachSch:ActsSev ܚܫܚܬܐ ܡܕܡ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܘܟܕ ܦܓܥ ܒܐܣܛܦܐܢܐ ܗܘ ܡܛܠ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܐܬܐ
ZachSch:ActsSev ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܢܡܠܠ ܥܡ ܐܬܐܢܣܝܘܣ ܗܘ ܕܐܬܥܗܕ . ܐܬܐ ܡܛܠ . ܟܕ ܡܣܗܕܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܩܒܠ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܗܢܘܢ
ZachSch:ActsSev ܓܠܝܙܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܕܒܪܬܗ ܓܒܠ ܩܨܡܐ ܗܘ ܦܝܠܣܘܦܐ . ܐܘ ܟܕ ܡܛܠ ܕܢܣܥܘܪ ܥܒܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܚܡܘܗܝ ܡܥܩ ܗܘܐ
ZachSch:ActsSev . . . ܗܢܐ . . . ܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐ . . . ܝܠܗ ܬܗܘܐ ܕܢܬܬܦܝܣ ܐ . . . ܡܛܠ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . . . . . . . . . ܐ ܡܫܬܪܪ ܡ . . . ܗܕܐ ܗܢܘܢ ܢܟܝܦ
ZachSch:ActsSev ܦܪܠܝܘܣ ܗܘ ܫܐܕܐ [ܒܫܘܘܕܝܐ] ܐܡܪ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܩܪܐ ܗܘ[ܐ] . . . . . . ܗ . ܐ . . ܘܠܗܘ ܟܕ ܐܬܐ ܠܡܐܢܘܬܝܢ
ZachSch:ActsSev ܚܒܪܗ ܐܡܪ . ܡܫܪܪ ܗܘܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܘ ܡܢ ܫܪܝܪ . ܚܒܪܗ ܡܛܠ ܐܘ[ܕܥ] [ܘܐ]ܫܬܡܥ ܠܚܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܓܝܪ ܕܠܐ ܒܥܐ ܕܢܪܚܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܘܢܝܚܐ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܟܫܦ ܠܗ ܕܠܐ ܕܢܫܒܩܝܘܗܝ ܕܠܐ ܥܢܝܢܐ .