simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܪܦܓܪܗ . ܘܡܢ ܒܣܪܗ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܡܛܠ ܥܕܬܐ ܡܢܗ : ܗܟܢܐ ܢܚܒܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܢܫܝܗܘܢ̈ : ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ .
ThdrMops:ComPs ܗܢܐ ) ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ : ܘܢܩܦ ( ܠܐܢܬܬܗ . ) ܡܛܠ ܐܕܡ . ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܥܬܝܕ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܕܒܒܣܕ̇ ܘܟܢ ܐܡ̇ܪ .
ThdrMops:ComPs ܕܣܓܝ ܐ̇ܠܨܐ ܗܘܬ ܆ ܐܬܪܥܝ ܕܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ ܗܠܝܢ X ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܕ̇ ܐܠܐ ܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ . ܟܕ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܇
ThdrMops:ComPs ܕܥܠܝܗܝܢ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ : ܠܡܐܡܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܡܛܠ ܡܫܟܚܐ ܕܢܣܬܟܠ ܐܢܝܢ ܠܦܘܬ ܦܘܫܩܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܦܬܓܡܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܕܐܦܠܐܐܠܨܐ ܥܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܟܠܗܝܢ : ܟܕ ܚܕ ܗܘ ܥܝܕܐ ܝܚܝܕܝܐ ܡܛܠ . ܕܠܐ ܟܕ ܠܟܠܗܝܢ ܢܟܢܫ . ܢܘܪܟܝܘܗܝ ܠܡܐܡܪܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ .
ThdrMops:ComPs ܕܥܝܕܐ ܡܕܡ ܝܚܝܕܝܐ ܩܢܐ ܠܗ̇ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܗܕܐ . ܐܡ̇ܪ XX ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܒܥܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢܝܢ ܣܘXܢܐܗܝܢ ܒܕܡܘܬܐ̈ ܆
ThdrMops:ComPs ܕܐܦܠܐ ܓܝܪ ܩܫܬܐ ܕܢܚܫܐ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܠܕܪܥܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ . ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ . ܕܥܒ̣ܕ ܐܝܟ ܩܫܬܐ ܕܢܚܫܐ ܕܪܥܝ̈ .
ThdrMops:ComPs ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܐܪܝܘܬܐ̈ ܒܫܢܝܗܘܢ̈ ܠܡܬܒܪ : ܘܒܠܫܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܠܨܐ : ܝܬܝܪ ܒܐܣܟܝܡܐ ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܕܐܘܚܕܬܐ . ܘܬܘܒ
ThdrMops:ComPs ܬܘܩܦܗ̇ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܘܬ ܚܘܒܐ ܐܘܝܐ ܢܬܟܢܫܘܢ . XX ܡܛܠ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟܪܝܢ ܗܘܘ ܘܢܘܟܪܝܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈
ThdrMops:ComPs ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܢܗܪܘܬܐ̈ ܠܡܪܕܐ ܘܠܡܪܡܝܘX ܒܝܡܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܡܦܚܡ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܒܢܗܪܘܬܐ̈ ܆ ܡܦܚܡ ܠܗ ܠܚܐܦܗܘܢ ܒܝܡܐ .
ThdrMops:ComPs ܚܐܦܐX ܣܓܝܐܐ : ܗܟܢܐ ܠܡ ܐܦ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ : ܬܡܝܗ ܡܛܠ ܩܠܗܘܢ . ܘܟܢ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܥܫܝܢܝܢ ܡܚܫܘܠܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܐܦ ܠܐ ܚܫ̇ܒܢܐ ܕܐܝܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܡܛܠ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ .
ThdrMops:ComPs ܕܠܘ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܗܘܬ ܠܢ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܘܠܐ ܠܦܘܬ ܚܕܐ ܕܡܘܬܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܐܦܢ ܢܐܡܪܘܢ ܟܕ ܡܬܢܝܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘ ܫܟܝܪܐ ܕܐܣܬܥܪ ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܡܩܢܝܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܝܢ .
ThdrMops:ComPs ܡܠܦܢܘܬܢ ܕܝܠܢ . ܠܘܐܝܟ ܕܢܥܒܕ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܣܥܘܪ . ܥܡ ܡܛܠ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘ ܫܟܝܪܐ ܕܐܣܬܥܪ ܒܙܒܢ ܆ ܐܠܐܐܦ ܐܠܨܐ ܕܗܕܐ
ThdrMops:ComPs ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܕܝܠܦܗ ⁴ܠܦܘܬ ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܨܒܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܪܝ ܡܝܬ̇Xܐܘܪܓܢܝܣ . ܟܕ
ThdrMops:ComPs ܕܠܘ ܕܝܠܝ ܗܝ ܗܫܐ ܠܡܟܢܫܘ ܟܠܗܝܢ ܕܫܢܝܘܬܗ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ . ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܕܦܢܩܝܬܗ̈ ܕܝܠܗ .
ThdrMops:ComPs ܗ̇ܝ [ . . . ]ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܫ̇ܒܝܐ ܙܕܩܐ X[ . . . ]ܕܐܬܬܘܝܘ ܡܛܠ ܟܕ . . . ] X ) X [X] XX 177ܕܝܢܐ̈ ( ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܩ̇ܪܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܦܘܬ ܦܚܡܐ ܡܛܠ ܕܟܠ X XX 178ܓܢܣ ܕܡܠܟܐ ܕܗܝܕܝܟ ܠܗܘܢ X ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ
ThdrMops:ComPs ܕܟܡܐ ܕܗܪܟܐ ܒܝܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡܬܗܦܟ ܐܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܢܐ ܡܛܠ ܕܘܠܝܬܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ . ܐܓܙܪ ܠܝ ܠܡ ܒܨܬܗ ܚܬܝܬܬܐ ܕܢܡܘܣܟ .