simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܡܛܠ ܢܦܠ ܡ̣ܢ ܙܩܝܦܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܝ̣ܐ ܝܘܚܢܢ ܃ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܡܛܠ ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܢܩܘܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܇ ܠܟ ܡܐ ܠܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܪ ܂ ܚܙ ܗܝ ܡܪܢ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̈ ܡܬܢܛܠ ܗܘ̣ܐ ܃ ܡܛܠ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒXܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܢܢ ܠܐܠܗܐ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܫܘܝܘܬ ܚܫܐ ܃ ܫܘܝܘܬ ܣܓܕܬܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܡ̣ܢ ܚܣܝܪܝ̈ ܝܝ ܡܛܠ ܪܫܗ ܠܬܚܬ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ ܠܥܠ ܢܬܩܒܥܢ̈ ܒܙܩܝܦܐ ܕܕܠܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܨܠܝܒܗ ܕܡܪܢ ܐܠܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܣܓܕܘܢ ܃ ܕܕܡ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܃ ܫܘܝܘܬ ܣܓܕܬܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܡ̣ܢ ܚܣܝܪܝ̈ ܝܝ ܪܥܝܢܐ ܂ ܬܘܒ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܙܕܩܦ ܟܕ ܪܫܗ ܠܬܚܬ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܬܠܝܘ ܡܛܠ ܕܫܚܠܦ ܙܩܝܦܗ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܠܡ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܝܝ ܙXXX ·
ThdrMops:ComGospJohn ܗܕܐ ܓܝܪ ܬ̇ܒܥ ܗܘ̣ܐ ܠܬܘܕܝܬܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܃ ܂ XXX ܂ ܐ ܟܢܐ ܡܛܠ ܡܫܪܪ ܇ ܘܠܫܘܚܢܐ ܕܟܦܘܪܐ ܡܩܪܒ ܣܡܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܒܘܣܪܢܐ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܐܢܝܢ ܃ ܐܠܐ ܕܚܘܐ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܗܘ̣ ܬܗܝ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܂ ܡܚܘܐ ܕܝܢ ܒܡܠܬܗ ܆ ܕܠܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܝܬ ܕܐܬܥܗܕ ܝܝ ܗܕܐ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܠܫܘܒܗܪܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܐ̣ܡܪ ܗܘܐ ܇ ܕܬܠܬ ܙܒ̣ܢܝܢ̈ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܐܬܥܣܩܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܆ ܘܠܐ ܐ̣ܡܪܘ ܐܟܘܬܗ ܆ ܕܐ̣ܢ ܠܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܚܙܐܘܗܝ ܂ ܙ XXX ܂ ܗܝܡܢܘ ܇ ܠܐ ܩܕܡ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܦܪܘܩܐ XX ܕܡܢ̣ܘ ܠܡ ܡܫܟܚ ܠܡܫܒܩ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܠܚܘܕ ܕܚܛܗܐ̈ ܢܫܒܘܩ ܐܘ ܢܐܚܘܕ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܙܒܢ
ThdrMops:ComGospJohn 1ܕܝܢ ܕܟܪܘܙܐ̈ ܥܬܕ ܐܢܘܢ ܇ ܠܟܪܘܙܐ̈ ܐܓܘܢܐ̈ ܘܕܪܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܟܐ ܡܣܬܥܪܐ ܠܘܬܗܘܢ ܗܕܐ ܚܕܬ ܐ ܘܬܡܝܗܬܐ ܚܘܝ ܦܪܘܩܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇X ܂ ܙ Xܝܝ ܂ ܕܡܫܬܕܪܝܬܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܛܠ ܇ ܘܠܐ ܒܪܒܘܬܐ ܝܝ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܬܡܐܢ ܂ ܠܟܘܢ ܂ ܟܕ ܩ̇ܢܛܝܬܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܥ̣ܠ ܡܢܫܠܝ ܝܫܘܥ ܒܪܡܫܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܂ ܫܘܪܝܐ ܕܢ ܝܘܡܐ ܟܠܗ ܕܒܬܪܗ ܀ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܪܥܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܒܚܙܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܐܬܬܙܝܥܘ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܘܐ̣ܬܪܗܒܘ ܃ ܡܛܠ ܃ ܥ̣ܠ ܡܢܫܠܝ ܝܫܘܥ ܒܪܡܫܐ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܫܐ̣ܠ ܫܠܡܗܘܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ XܝX ܂ ܕܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܐܬܗܝܡܢܬ̣ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܗܘ̣ܝ ܒܫܪܪܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܩܪܝܒ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܝ̣ܬ ܐܦ ܩ̣ܡ ܂ ܘܕܢܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ ܥܬܝܕ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܠܒܪܢ ܂ ܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܘܬܦܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܐ̣ܡܪ ܃ ܐܒܝ ܘܐܒܘܟܘܢ ܇ ܘܐܠܗܝ ܘܐܠܗܟܘܢ ܡܛܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܢܣ̣ܒ ܇ ܕܢܗܘܐ ܥܡ ܕܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܕܡܐܝܬ̇ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܐܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܆ ܘܥܬܝܕ ܡܛܠ ܕܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ ܗܪܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܢܬܬܐ ܗ̣ܝ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܬܩܪXܒ ܠܗ ܂ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܦܣ ܠܗ̇ ܕܬܩܪܘܒ ܠܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ