simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܚܪܬܐ . X0 ܘܦܢܝܢܢ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡ̣ܪܢܢ . ܡܪܢ ܠܐ ܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܛܠ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ . ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ . ܡܕܡ ܡܕܡ
SynWestSyr ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܬܚܡ ܐܒܝ . Xܗ̇ܘ ܕܫܕܪܢܝ ܠܝܪܬܘܬܗ . ܟܕ ܩܕܡ ܝܕܥ ܡܛܠ ܕܝܢ ܠܡܬܬܥܪܘ ܘܠܡܨܠܝܘ : ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܥܘ .
SynWestSyr ܕܪܥܘܬܐ̈ ܫܡܥܘ ܐܢܝܢ ܘܠܐ ܥܒ̣ܕܘ . ܘܐܦܠܐ ܚܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܛܠ . ܘܪܚܡܐ̈ . ܘܢܝܚܘܬܐ . ܘܡܣܟܢܘܬܐ . ܘܚܢܢܐ . ܘܒܟܝܐ .
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܕܢܐܚܘܢ . ܒܫܦܝܪܘܬ XXܕܚܠܬܐ . ܢܣܒܘܢ ܐܓܪܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܘܣܟܘܠܬܢܘܬܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ
SynWestSyr ܕܐܬܡܠܝ ܠܗ ܙܒܢܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܢܐܬܐ ܒܪܐ ܕܐܒܕܢܐ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܡܟܝܠ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܚܒ̇ܠܐ ܠܡܐܠܪ . .
SynWestSyr ܕܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܣܬܪܚܘܢ ܒܚܒܠܐ ܕܪܫܝܥܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܠܗ̇ . ܩܐܦܐܕܘܩܝܐ . ܠܘܩܝܐ . ܠܘܩܢܝܐ ܬܟܘܦܝ ܚܨܐ .
SynWestSyr ܛܡܐܘܬܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ ܬܟܢܫ . ܡܕܢܚܐ ܬܬܦܬܚ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܝܗܘܕ ܬܠܒܫܝ ܐܒܠܐ . ܘܬܬܛܝܒ ܠܝܘܡܐ ܕܐܒܕܢܐ .
SynWestSyr Xܕܐܘܪܚܗ ܒܛܥܝܘܬܐ . ܘܚܝܠܗ ܠܓܘܕܦܐ . ܘܐܝܕܗ ܡܛܠ ܕܝXܝܕܝ ܐܪܥܐ ܇ ܥܛܝܐ ܕܡܗܝܡܢܐ . ܐܘܪܚܐ̈ ܕܐܫܝܕܘܬܐ .
SynWestSyr ܗܕܐ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܟ ܦܪܘܩܢ ܘܡܫܡܠܝܢܢ ܇ ܨ̇ܒܝܢܢ ܠܡܐܠܦ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܛܥ̇ܝܐ ܠܢ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܒܪܘ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܕܬܐ .
SynWestSyr ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܡܛܠ X1ܐܝܬܝܟܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢ ܝܫܘܥ .
SynWestSyr ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܘܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܕܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢ ܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬ ܟܢܫܐ̈ ܕܥܡܐ . ܣܓܝ ܨܒܝܢܐ XXܕܒܣܪܐ ܡܛܠ ܆ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܛܗܐ̈ . ܘܢܐܚܐ ܒܝ ܘܢܫܬܒܚ .
SynWestSyr ܕܐܡܝܢXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܠܝ . ܘܠܒܙܚܐ ܕܨܠܝܒܝ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܘܒܫܘܒܗܪܐ ܢܛܥܢܘܢ .
SynWestSyr ܓܒܪܐ̈ ܘܡܛܠ ܢܫܐ̈ . X ܢܗܘܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܒܝܬܐ ܢܗܘܐܐܝܬ ܠܗܐܣܛܘܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܘܡܢ ܣܡܠܐ .
SynWestSyr ܕܕܠܐ ܡܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ . XX . X¹X1ܐܦ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܘܡܛܠ ܩܪܝܢܐ̈ . ܡܕܒܚܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܣܐ ܡܢ ܟܬܢܐ ܕܟܝܐ .
SynWestSyr ܬܟܫܦܬܐ ܫܘܝܬ ܒܪܬ ܩܠܐ¹0 ܕܐܟܚܕܐ . ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܬܪܝܢ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܐ ܒܢܦܫܐ ܚܕ ܘܬܪܝܢ . ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܕܢܗܘܐ ܥܡܗܘܢ .
SynWestSyr ܕܐܢ ܛܥ̇ܡ ܐܘ̇ ܐ̇ܟܠ ܗ̇ܘܐ ܥܕܝܠܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܢܨܘܡ . ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܐܟܘܠ . ܠܘ
SynWestSyr ܗܘܢܐ . ܘܡܛܠ ܕܟܕ ܡܚܝܠܘܬܐ ܡ̇ܚܒ ܆ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܢܐܟܘܠ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܢ ܛܥ̇ܡ ܐܘ̇ ܐ̇ܟܠ ܗ̇ܘܐ ܥܕܝܠܐ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܕܢܬܬܥܝܕ̇ X0 ܩܘܪܒܢܐ ܕܝܢ ܒܫܒܬܐ ܘܒܚܕܒܫܒܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܚܝܠܘܬܐ ܡ̇ܚܒ ܆ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܫܚܢ̈ .
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܓܣ . ܐܦ ܬܒܛܠ ܥܕܬܐ ܇ ܘܢܬܒܣܡܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝ̇ܠܦܝܢ ܡܛܠ ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܡܢ ܚܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܘܕܫܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ