simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SilwQard:ScholUrmApp ܪܠܝܬ ܐܝܬܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܦܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܐܝܬܝܐ̈ ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܘ ܐܝܬܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܆
SilwQard:ScholUrmApp ܕܗܕܐ ܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܥܠܡܐ ܡܦܬܟ ܒܣܘܓܐܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܪܘܚܢܐ . ²̈ ܐܢ ܐܝܬܝܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܡܠܝܠܐ ܗ̣ܘܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܠܝܬ ܠܘܬ ܐܝܬܝܐ ܡܘܬܐ ܘܚܝܐ̈ ܆ ܛܒܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܆ ܘܒܙܒܢ ܡܐܬ ܘܒܙܒܢ ܡܬܚܒܠ : ܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܐܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܠܐ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܡܡܙܓܐ̈ : ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܥܡܪܝ̈ ܐܪܥܐ ܒܒܘܠܒܠܐ ܕܟܝܢܐ̈ :
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܕܒܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ . ܘܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ ܡܛܠ ܣܝܡܝܢ ܠܗܘܢ : ܘܬܪܥܣܪ ܠܘܩܒܠ ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ .
SilwQard:ScholUrmApp ܕܐܟܚܕܐ ܚܝܒ ܠܡܠܟܐ̈ ܘܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܘܠܣܒܐ̈ ܘܠܥܠܝܡܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܘܚܘܝܗ ܠܪܗX ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܕܡܠܘܫܐ̈ ܕܕܠܐ ܚܫܚܘ ܐܝܬܘܗܝ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܠܐ 20ܕܛܒܐ̈ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܘܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܥܠܘܒܐ̈ ܒ̇ܗܬܝܢ ܘܠܐ ܝܗܒܝ̈ ܙܕܩܬܐ̈ ܫ̇ܘܝܢ ܠܦܘܪܥܢܐ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܠܘܫܗܘܢ X X62ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ . X ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܢܣܥܪܘܢ . ܘܐܢ ܡܬܪܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܩܢܘܢ ܬܘܪܨܐ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܠܐ ܚܝ̇ܒܝܢ· ܙܕܝܩܐ̈ ܘXܪܝܨܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܦܝܪXܐ̈ X ܡܛܠ X X62ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ . X ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܇
SilwQard:ScholUrmApp ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܡܙܕܕܩܝܢ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܘܠܕܗܘܢ· ܐܠܐ ܡܛܠ ܙܕܝܩܐ̈ ܘXܪܝܨܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܦܝܪXܐ̈ X ܫܘܝܢ ܠܩܘܠܣܐ
SilwQard:ScholUrmApp . Xܢ ܕܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪܢܝܢ̈ : ܠܐ ܠܥܕܠܝܐ ܫ̇ܘܝܢ ܡܛܠ : ܕܢܒܛܠܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ· ܘܢܪܒܘܢ ܠܙܝܩܘXܐ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܒܟܝܢܐ̈ XX ܚܪܫܐ̈ ܟܝܢܐ ܫܠܝܛ : ܒܡܠܝܠܐ̈ ܕܝܢ ܦܪܘܫܘܬܐ ܡܛܠ : ܘܠܘ ܒܐܢܢܩܐ ܘܐܣܝܪܘX ܟܝܢܐ ܇ ܐܢX ܚܝܘXܐ̈ ܚܪܫXܐ̈
SilwQard:ScholUrmApp ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܩܒܠܢܐ . ܠܘܬ X ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ XX ܨܒܝܢܗ ³ܠܐ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܛܒܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܫܟܚܢ̈ X ܠܡܗܘܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܠܐ ܒܛܒܬܐ̈ ⁴ܕܣܥܪܝܢ ܪܓܝܫܝܢ ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܥܠ XX ܨܒܝܢܗ ³ܠܐ ܫܠܝܛܝܢ ܆ ܠܐ ܠܛܒ ܫ̇ܘܝܢ ܘܠܐ ܠܒܝܫ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܠܐ ܦܪܝܫ ܡ̣ܢ ܒܥܝܪܐ ܕܢܓܕܝܢ ܠܗ ܒܦܓܘܕܬܐ ܠܦܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܡܛܠ ⁵ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܣܥܘܪܥܗܝܢ : ⁶ܘܒܪܢܫܐ ܠܡܕܡ ܠܐ 5ܩܪܝܒ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܡܪܘܬܐ ܕܓܕܐ ܕܒܪܬ ܐܢܝܢ ⁷ܒܩܛܝܪܐ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܥܠܡܐ̈ ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܐܢ ܓܕܐ ܡܕܒܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܐܠܗܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠܝܗܘܢ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܘ ܒܨܒܝܢܗ ܚ̣ܛܐ ܘܠܘ 20ܒܨܒܝܢܗ ܡܙܕܕܩ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܥܠܡܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܡܒܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܕܐ :
SilwQard:ScholUrmApp ܕܗ̇ܘ ܕܚܠܝܩ ܠܗ ܕܒܡܝܐ̈ ܢܬܚܢܩ : ܐܦܢ ܣܝܡ ܒܫܡܝܐ ܠܐ ܡܛܠ ܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܐܢ ܓܕܐ ܘܚܠܩܐ ܥܒܕ ܠܢ ܕܢܛܒܥ ܒܝܡܐ ܐܘ ܠܐ :
SilwQard:ScholUrmApp ܪܠܐ ܚܠܝܩ ܠܗ . XX ܘܠܡܢܐ ܕܚ̇ܠܝܢܢ ܡ̣ܢ ܐܪܝܐ ܇ ܘܠܡܢܐ ܡܛܠ ܡܬܦܠܛ . ܘܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܒܐܫܬܗ ܕܝܡܐ ܣܝܡ ܠܗX ܡܬܚܢܩ ܆
SilwQard:ScholUrmApp ܕܗܟܢܐ ܓܕܐ⁹ܚܠܝܩ ܠܗ ܕܢܐܟܠܝܘܗܝ : ܐܢ ܢܟܬܝܘܗܝ ܚܘܝܐ ܠܐ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܐܪܝܐ ܇ ܘܠܡܢܐ ܥܪܩܝܢܢ ܡ̣ܢ ܚܘܝܐ . ܐܢ ܚܠܩܐ ܡܕܒܪ ܠܢ