simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܫܒܘܩ ܕܘܡܝܐ ܕܥ̇ܒܪ ܘܐܚܘܕ ܫܪܪܐ ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ .
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܣܘܢܩܢ . ܘܗܪܟܐ ܫܚܩܐ ܡܛܠ ܨܝܕ ܡܪܢ ܠܐ ܐܙܠܝܢ : ܐܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܫܩܘܠܐܢܘܢ .
Shub:BookGifts ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܠܝܐ ܘܒܐܠܝܫܥ ܘܗܘܫܥ ܇ ܡܛܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܕܪ ܕܪ ܚܘܝܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܇ ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ ܕܡܣܪܩܘܬܐ
Shub:BookGifts ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܦܣܩ ܇ ܐܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܬܝܬܪܘ ܘܐܢ ܚܛܝܐ̈ ܕܬܒܘ ܡܛܠ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܦ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ
Shub:BookGifts ܚܘܒܗ ܕܪܝܫ ܚܝܝܗܘܢ̈ . ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܪܪܐ : ܘܐܙܕܟܝ ܡܛܠ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܨܒܝܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܣܝܒܪܘ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܣܝܒܪܘ ܗܘܘ ܠܡܫܡܥ ܘܠܡܛܪ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܒܪܘܝܢ ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝ ܬܫܒܘܚܬܐ : ܠܚܘܪܒܐ ܕܨܕܐ ܡܢ ܩܠܐ ܕܬܘܕܝܬܐ :
Shub:BookGifts ܚܘܒܬܢ ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ . ܘܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܕܒܢ ܇ ܗ̣ܝ ܕܠܘܬܗ ܠܥܠ ܡܛܠ . . 6ܦܘܪܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܗ ܡܣܬܪܩܝܢ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܗ̇ܢܘ .
Shub:BookGifts ܝܘܬܪܢܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ . ܙܕܩܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܒܡܪܢ ܒܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܕܦܓܪ ܟܕ ܠܐ ܒܛܠ ܘܚܣܕ ܢܬܚܦܛ ܆
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܪܚܝܩ ܡܢ ܩܢܛܐ ܕܫܪܐ ܐܟܣܢܝܘܬܗ . ܘܢܬܚܦܛܘ ܐܚܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܟܣܢܝܘܬܗ ܆ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܝܕ ܦܘܪܣܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ .
Shub:BookGifts ܣܟܠܘܬܐ ܘܠܐ ܪܕܝܘܬܐ ܇ ܘܫܦܠܘܬܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ ܇ ܘܚܛܗܐ̈ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ . ܐܝܟ ܕܠܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܫܘܛ ܘܢܣܠܐ ܠܐܢܫ
Shub:BookGifts ܡܘܟܟܐ ܐܫܬܘܝܘ ܟܐܢܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܘܐܠܝܫܒܥ ܐܢܬܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܥܡܗܘܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܢܨܚܢܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܪܫܝܡ ܕܘܟܪܢܗܘܢ .
Shub:BookGifts ܡܘܟܟܗ ܓܝܪ ܐܬܗܝܡܢ ܫܡܥܘܢ ܪܫܢܘܬܐ ܠܚܒܪܘܗܝ̈ ܇ ܘܫܩܠ ܡܛܠ ܇ ܘܫܩܠ ܡܢܗ̇ ܗܝܟܠܐ ܠܥܡܘܪܝܗ ܇ ܘܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܇
Shub:BookGifts ܕܡܪܗ̇ ܝܩܪܗ̇ ܘܐܪܚܡܗ̇ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠܗ ܦܓܪܐ ܆ ܪܓܠܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܒܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܝܚܐ̈ ܘܟܠܐܝܩܪܝܢ̈ . ܝܩܝܪܐ ܥܠ ܟܠ
Shub:BookGifts ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܬܢܨܚܐ . ܐܝܟ ܕܝܢܪܐ ܒܛܒܥܗ ܡܛܠ ܕܦܘܪܫܢܐ . . 1ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܟܝܟܐ ܕܢܗܘܐ ܐܦ ܡܫܬܡܥܢܐ .
Shub:BookGifts ܕܒܗ ܪܕܦܝܢ ܡܫܝܢܘܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܠܒܐ ܢܝܚܐ . ܡܛܠ . ܒܦܥܠܘܬܗ ܕܗܢܐ . . 3ܣܓܝ ܚ̇ܕܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܕܕܠܘܚܝܐ .
Shub:BookGifts ܐܟܣܢܝܘܬܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܩܛܥܬ ܠܗ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ . ܡܛܠ . ⁴³ܘܐܬܢܣܝ ܒܕܒܝܪܘܬܐ ܕܐܢܬܬܗ . ⁴⁴ܘܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܐܝܠ
Shub:BookGifts ܝܚܝܕܝܗ ܬܗܝܪܐ ܕܢܩܪܒܝܘܗܝ ܠܥܠܬܐ ܕܝܩܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܪܒܐ ܆ ܡܛܠ ܆ ܘܝܗܒ ܠܗ ܐܦ ܒܪܐ ܡܢ ܣܪܐ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ⁴⁵ܘܚܕܝܗ . ܐܫܬܡܥ ܐܦ
Shub:BookGifts ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܒܪܝܬܗX . ⁴ܘܡܢܘ ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܝܣܚܩ ܇ ܕܐܫܠܡ ܡܛܠ ܇ ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܕܫܕܪ ܠܒܪܗ ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܝܗܒܗ ܠܡܘܬܐ
Shub:BookGifts ܕܠܗ̇ ܡܫܥܒܕ ܗܘ̣ܐ . ܘܢܦܩ ܒܚܘܛܪܗ X 6ܘܫܛܝܦܬܗ ܡܛܠ ܨܐܕܝܗ̇ ܒܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܐܚܘܗܝ ܆ ⁵² ܘܠܐ ܥܨܐ ܨܒܝܢܗ̇ .
Shub:BookGifts ܕܟܠܢܫ ܠܗ ܗ̣ܘ ܚܡ̇ܠ ܦܘܠܚܢܗ ܆ ܘܒܕܝܠܗ ܚܝܐ ܬܡܢ ܟܐܢܐܝܬ . ܡܛܠ ܒܩܢܘܡܗ ܢܓܡܘܪ ܫܘܦܪܗ ܇ ܘܠܐ ܢܬܪܦܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܗܡܝܢ .