simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܕܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܢ ܕܥ̣ܒܪ . ܟܚ ܓX ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܝܚ ܝܝ : ·ܝܝ X ܟܘ ܐ ܟܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢܢ ܠܡܥܠ ܒܬܪܥܐ . ܟܙ ܒ
SevAnt:madHym ܡܐܬܝܬܟ . ܣܐ ܐ ܣܘܪܩܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ : ܒܗ̇ܘ ܕܡܛܠ . ܣܒ ܒ ܡܛܠ ܕܣܥܝ̣ܪܬ ܝܕܥ̣ܢܢ ܆ ܕܐܢܬ . ܣ ܓX ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܕܒܪ
SevAnt:madHym ܕܐܢܬܬܐ ܗܘܬ ܠܝܢ ܡܙܡܢܢܝܬܐ . ܥܙ ܓX ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܛܠ X . ܥܗ ܐ ܚܫܐ ܕܝܠܟ ܡܥ̣ܒܕ ܚܝܐ̈ ܇ ܘܩܕܡ ܩܝ̣ܡܬܟ X . ܥܘ ܒ
SevAnt:madHym ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܦ
SevAnt:madHym ܥܡܛܢܐ ܚܫܘܟܐX ܘܟܘܪܢܐ . ܪܢܕ ܓX ܕܡܛܠ ܣܟܠܘܬܢ̈ ܡܛܠ . ܪܢܒ ܐ ܟܕ ܡ̣ܣܟܝܢܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܢ̇ܩܒܠ ܡܢ ܠܘܬܟ X . ܪܢܓ ܒX
SevAnt:madHym ܚܛܘܝܢ̈ ܠܡܕܒܚܟ . ܪܣܗ ܒ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܡܛܠ ܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܪܫܝܥܐXẌ ܠܡܚܕܐ ܐܘܟܬ . ³ ܪܣܕ ܐ ³ܠܐ ܬܕܚܘܩ
SevAnt:madHym ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܝܠܝܢXX ܚ̣ܒܠܐ̈ ܕܫܝܘܠ X X ܝ : ܝܝܝ . ܪܣܘ ܐ ܡܛܠ . ³ ܪܣܕ ܐ ³ܠܐ ܬܕܚܘܩ ܡܛܠ ܚܛܘܝܢ̈ ܠܡܕܒܚܟ . ܪܣܗ ܒ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܡܢܐ ܐܘ ܢܦܫܝ ܟܕ ܡܗܦ̣ܟܬܝ . ܪܨ ܐ ܝܚ ܠܚܐܦܐ ܩ̣ܫܝܐ ܕܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܢܐ . ܪܦܛ ܝܘ ܡܢ ܙܪܥܐ ܢܘܟܪܝܐXX ܕܙܝܙܢܐ̈ ܕܙܪܥ . ܪܨ ܝܙ
SevAnt:madHym ܕܠܪ̈ ܓܝܓܬܐXXX ܘܠܚܐܦܐ̈ ܕܨܝܕ . ܪܨ ܓ X ܟܕ ܩܪܒ̣ܘ ܡܛܠ . ܪܨ ܐ ܝܚ ܠܚܐܦܐ ܩ̣ܫܝܐ ܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ̈ . ܪܨܒ ܝܛ
SevAnt:madHym ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܘܚܢܢܟ X . ܫܝܓ X ܕܒ̣ܚܐ ܕܝܩ̣ܕܐ ܡܛܠ . ܫܝܐ ܝܚ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܢܘ̣ܗܪܐ ܘܨܡ̣ܚܐ . ܫܝܒ ܝܬ
SevAnt:madHym ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܝܘܬܐ ܆ ܒܟܠܗ ܟܬܒܐ ܪܗܛܢ̈ ܢܩܦܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܕܟܬܒܐ ܇ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ .
SevAnt:madHym ܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܐܫܬ̣ܚܠܦ ܇ ܟܕ ܢ̣ܒܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܘ-X ܡܛܠ ܐ ܠܐ ܫ̣ܪܐ ܗܘܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܚ̇ܘܝ ܕ ܐܝܬܝ̇X ܝܠ̣ܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܆
SevAnt:madHym ܕܚ̇ܐܒ ܐܢܐ ܡܢ ܢܘܗܪܘܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܬ̇ܢܗܪ ܐܢܐ ܆ ܩ̇ܦܣ ܐܢܐ ܚ̇ܝܪܝ ܘܡܥܒܪ ܐܢܐ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܆
SevAnt:madHym ܚܛܝ̣ܬܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܐܕܡ : ܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐX ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܘX ܡܛܠ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܓ̣̇ܙܪ ܕܝ̣ܢܐ
SevAnt:madHym ܗܕܐ ܆ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܪܘܡ̇ܐ ܐܬܬܚܬܝ· ܠܘܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ̈ . ܡܛܠ ܘܠXܝܕ ܠܐ ܠܐܝܠܝܝܢ ܕܠXܘ̣ܡXܐ ܐܣܬܚ̣Xܘ ܘܢ̣ܦܠܘ .
SevAnt:madHym ܗ̇ܕܐ . XXoܝX X - . : ܝ̣ ܝ . ܪ̣ܝ : ܝܢ ܪܝ X ܝܝ̇ . . ܝܝܝ : ܝ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ Xܡ̣ܬܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡ X ܫܪܟܐ ܕ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬ̇ ܕܟܝܢ .
SevAnt:madHym ܕܡ̣ܛܘ ܡܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܝ . ܛ̇ܒܥܬ ܒܗܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܡܛܠ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . . ܦܪܘܩܝܢܝX ܠܡ ܐܠܗܐ
SevAnt:madHym ܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܟܗ - ܝܐ - ܘ - ܚܝ X X X ܒ̣ܪܐ ܘܡܠܝܬܗ ܡܛܠ ܐܝܟ ܐܠܝܗܐ ܆ ܠܢ ܗ̣ܘ ²ܣ̇ܒ ܗܘ ܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇
SevAnt:madHym ܕܐܦ ܐܬ̇ܒܝܘܪ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܟܕ ܢܒ̣ܐ ܘܐܬ̇ܘܦܟ̇ X ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ :
SevAnt:madHym ܕܡܢX ܥ̣ܠܬ̇ ܚ̣ܛܝܬܢ ܕ ܥ̇ܒܪ ܘܩܕ ܢܐ . · ܕܝܠܝܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܟܙ - ܒ - ܗ -- ܝX : ܝܝ̇ X ܝ ܝܝ