simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ ]ܕܡܛܠ ܝܘܠܦ[ܢܐ ³ܕܗܝܡܢܘܬܐ ]ܡܬܒܥܝܐ ܡܛܠ . ܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܬܥܒܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ . ܡܛܠ . ܐܦ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܬ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܆ ܕܐ X ܡܛܠ . ܘܣܝܡܝܢ ܒܗ ܝܕܥܐ̈ ܕܡܘܬ ܟܘܟܒܐ̈ . ܥܠ ܦܬܓܡܐ̈ ܪܫܝܡܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܥܒܕܘ ܠܝܘܠܝܢܐ ܐܦܣܩܦܐ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܟܕ ܐܬܐܠܨܘ X
SevAnt:LuqJul ܚܒܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܢ ܚܙܩܝܐܝܠ ܨܝܕ ܣܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦܠ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ . --- . XXX ܝܕܫܘܠܡܗXXX . XܝX -- ⁶ܪܐܠܝܩܪܢܩܘ
SevAnt:LuqJul ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܝܟ ܥܠ ܐܪܥܐ X X X ܫܕܝܬܟ . . ]ܡܢ ܒܪܝܬܐ . ¹ ܡܛܠ ܕܢܘܪܐ . ܐܬܪܝܡ ܠܒܟ ܒܫܘܦܪܟ . ܐܬܚܒܠܬ ܚܟܡܬܟ ܥܡ ܫܘܦܪܟ .
SevAnt:LuqJul ܕܚܒ̣ܠ ²ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . . . - . ܡܢ ܐܓܪܬܐ ]ܕܠܘܬ ܡܛܠ . . ]ܡܢ ܒܪܝܬܐ . ¹ [ܘܚܙܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ .
SevAnt:LuqJul ܚܒ̇ܠܐ ܕܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܡܛܠ ⁶ܠܐܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܀ ܡܛܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܚܛܝܬܐ ܀ XXXX
SevAnt:LuqJul ⁶ܠܐܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚ̇ܒܠ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܠܐ ܚܛܝܬܐ ܀ XXXX ܡܛܠ ܚܒ̇ܠܐ ܕܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܡܢ ܡܦܩܢܐ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܡܛܠ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ . ܡܢ ܬܢܝܢ ]ܢܡܘܣ[ܐ ¹
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈ ܒܐܬܘܢܐ ]ܕܢܘܪ[ܐ . ⁷ܗܐ ܐܢܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܩܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܐܬܚ̇ܒܠ ܦܪܨܘܦܗ . . - . ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ
SevAnt:LuqJul ܕܗܝܡܢ X ¹0ܘܐ ܒܐܠܗܗ ܀ ܘܬܘܒ . ³ܘܚܙܝܬ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܪܒܐ . ܡܛܠ ]ܡܢ X [ܓܘܒܐ . XXX X ܘܟܠ ܡܬܚܒܠܢܘ ܠܐ ܐܫܬܟܚܬ ܒܗ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩܛܥܐ ܠܢ . ܐܠܐ ܐܦܢ ܒܪ ܐܢܫܢ ²ܕܠܒܪ ܡܬܚܒܠ . ܐܠܐ ܡܛܠ ¹ܕܡܢ ܛܘܗܡܝ ܀ ܘܟܕ ܬܘܒ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܢ̣ܐ ܐܡ̣ܪ .
SevAnt:LuqJul ⁸ܫܘܡܗܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ XXXX ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܣܘܪܩܗ ܨܒܝܢܝܐ . ܐܝܟ Xܢ ܕܒܗ̇ܬ
SevAnt:LuqJul ܫܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܚܒ̇ܠܐ ܡܢ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܒܒܣܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . - . .
SevAnt:LuqJul ܒܣܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܚܛܝܬܐ ܥܒ̣ܕ . ܘܠܐ ¹²ܢܟܠܐ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܫܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܡܬܬܘܕܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܫܘܝܘܬ ܟܢܝܟܘܬܐ ²ܕܒܣܪܐ . ܘܡܕܡܝܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܡܘܕܐ . ܚܒ̇ܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܒܬ ܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ . ܕܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡܛܠ . ¹0ܐܝܬܝܘ ܠܝ ܕܝܢ ܘܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ¹¹ܘܫܒܥܐ ܕܐܬܟܬܒ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ¹ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܬܬܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܚܪܝܢܐ . ܫܕܪܬ ܡܛܠ X XXX . -- ¹¹ܢ̇ X . -- ¹⁰ܒܗ . X -- ⁹ܘܡܢ X -- ⁸ܗܘܐ . ܝ X -- ⁷
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܚܦܛܬX . ² ܕܠܛܘܡܣܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ̇ ܐܫܬܕܪ ܐܩܪܐ . ܡܛܠ . ܚܕܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܫܠܡܐ XXܘ ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܩܒܠܬ .