simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܙܒܢܐ ܕܐ̈ ܓܘܢܐ ܕܩܝ̇ܡܝܢ : ܠܐ ܡ̣̇ܩܣ ܫܬܩܐ ܆ ܡ̣ܙܕܟܐ ܡܛܠ ܕܐ̇ ܫܬܥܐ ܙܕܝܩܘܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐ̇ ܣܒ ܒܦܘܡܝ ܩܝܡܗ . ܒܪܡ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ : ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܦܪܗܣܝܐ ܢܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܡܛܠ ܐܢܐ ܆ ܕܠܘ ܦܝܠܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ .
SevAnt:Epist ܕܐܬܚ̣ܝܕܬ̇ ܠܡܠܪܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܕܒܪܢܝܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܗ̣ܘܬ ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐ ܗܝܝܠ ܕܗܘ̣ܬ ܕܐܢܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܚܝܝ̣ܐ :
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐX X X Xܝ X ܕܢXܝ̇ܦܢ ܠܗܢܐ ܆ ܡܛܠ ܆ ܗܟܢܐ ܗ̣ܘܬ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܘܟܪܐ ܒܐܚܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܇
SevAnt:Epist ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܇ ܡܛܠ ܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ ܗܕܐ ܡ̇ܝܢ - X ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ . ܘܠܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܥܒܕܝܢ ܐܘܟܝܬ ܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܫܦܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ . ܘܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܇
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܪܐܝܬ ܒ̇ܥܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܗܘ̣ܝ̈
SevAnt:Epist ܗܟܢܐ ܘܦܘܠܘܣ : ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬ̇ܥܠܝ : ܘܫܡ̣ܥ ܡܛܠ ܕܟܗܢܐ̣ ܢܛܪܢ̈ ܝܕܥܬܐ . ܘܢܡܩܣܐ ܫܐܠܝܢ ܡܢ ܩܘܡܗ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܕܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܒܐܢܫܘܬܐ ܘܫܘܘܕܥܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܥ̣ܠ ܡܛܠ ܕܒܐܢܫܘܬܐ ܇ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܐܬ̣ܩܝܡܪ̇ ܐܘܣܝܐ ܕܠܘܬܢ .
SevAnt:Epist ܚܘܫܚܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܐܒ̇ܗܬܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܬܟܚ . ܗ̣ܘܝܬܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢܬܝܐ ܟܝܬ̣ ܘܕܝܠܢܝܐ . ܘܗܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܆
SevAnt:Epist ܐܘܣܝܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܟܝܢܐ ܆ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ̣ ܚܠܦ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܣܘܪܝܝܐ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܝܢ ܐܝܟ ܕܡܣܒܪ ܐܢܐ ܆ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡ̣ܪ ܇
SevAnt:Epist ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܚܘܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢܢ ܘܐܡܪܝܢܢ . ܡܕܝܢ̣ ܘܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܢܘܕܐ .
SevAnt:Epist ܓܘܕܦܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ : ܠܡܠܐ̈ ܘܝܫܡܗܐ̈ ܡܩܝܡܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܪܐ ܪܥܠܝܢ ܇ ܘܠܘܬ ܥܘܒܐ̈ ܐܡܗܢܝܐ̈ ܥܪܩܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ
SevAnt:Epist Xܝܢ ܕܥܝܕܐ ܗܘ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ : ܕܒܡܪܫܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܕܪܫܗ̣̇ X XX ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܡܘܫܐ ܪܒܐẌ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܕܐܫ̣ܘܝܬ ܕܬ̇ܫܐܠܢܝ : ܡܢܐ ܗܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܡܛܠ ܐܠܣܝܝXܣ ܐXܝܩܘXܝܐ . . ܕ ܪܫܗ̣̇ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܕܕܐ . . Ẍ
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܡ̇ܫܟܚܝܢܢ ܠܡܠܦܢܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܆ ܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܕ ܩܕ ܫܐ ܣܐܘܪܐ . ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܠܘܬ ܐܝܩܩܝܕ ܘܪܐ ²ܩܘܡܝܩܘ ܀
SevAnt:Epist ܕܒܥܝܪܘܬܐ ܡܬ̇ܢܒܪܫ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܛ̣ܢܢܐ ܐܠܝܘܝܐ ܡܛܠ ³ܣܓܝܐܐ̈ ܢܣܝ̇ܓܐ ܒܟ ܙܪܥܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܢܪܡܐ ܬܚܝܬ ܡܢܝܢܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܗܕܐ̣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܚܠܦܝܢ ܒܒܣܪ ܆
SevAnt:Epist ܢܘܗܪܐ̈ ܟܬ̇ܒܬ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܥ . ̇ܩܒܬ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܡܛܠ . ܕܐ̇ . . X ܐܢܐ . . . . ܒܚXܕX ܡܢ ܡܐܡܪ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܐ . . .
SevAnt:Epist ܓܢܣܢ . ܟܠܗ̇ ¹ܓܝܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܝܠܦܝܢ ܒܒܣܪ ܣܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܒܣܪ