simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܠ ܚܕ ܟܠ ܐܢܫ e XXéXéܝ eXܘiXܘX ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܡܛܠ ܗ̣ܝ ܡܢܗ̇ ܐܫ̣ܘܚ̇ܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܟܢ ܕܢܬ̣ܒܛܢ ܘܢܬܝܠܕ ܇
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܕܝ̇ܬܐ . X X X ܘܕܚܕܝܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܠܒ̣ܣܪܐ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܩܢܘܡܐܝܬ . ²ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ .
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܕܡܐ ܘܒܒ̣ܣܪܐ ܆ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܬܐܡܝܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܐܫ̣ܬܠܚ̇ܬ ܡܢܗ .
SevAnt:CathHom ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܫܘܦܪܪ̣ܝܩܘܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܫ̇ܟܢܐ ܠܗ̇ ܇ ܘܚܣܝܪ ܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩ̇ܪܝܐ ܇
SevAnt:CathHom ܫ̣ܘܝܘܬܐ ܘܗܝܟܕܗܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܐܘ ܕܫܘܠܛܢܐ . ܘܡܝܢ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܡܢ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܡܝ̇ܩܪܝܢ ܇ ܚܕ ܢܣ̣ܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܇
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܐܦܠܐ ܐܕܡ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܛܐ ܘܠܡܘܬܐ ܐܫܬ̣ܠܡ . ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܛܠ ܡܡܠܠܘܬ ܡܬܠܐ̈ ܕܘܐܠܢܛܝܢܘܣ : ܐ . ܬܐ ܠܘܬܢ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ :
SevAnt:CathHom ܕܦ̣ܣܝܩ ܗ̣ܘ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܘܡ̣ܣܒܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܇ ܘܢܦ̣ܣܩܝܘܗܝ ܠܗܘܢܐ ܕܝܠܢ ܡܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܠܫܬܐܣܬܐ̇ ܡܢ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܘܪܝܫ ܢܓܪܐ̈ ܚܟܝܡܐ ܕܗܕܐ X ܡܛܠ ܕܠܗ ܝܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܠܥܠܡ . ܐܡܝܢ ܀ ܚ-ܝ- ·ܝܝܝܝ ܝܝ ܢܛ -
SevAnt:CathHom ܕܠܗܠܝܢ ܕܕܚܝܩܝܢ̈ ܗܘܝ ܐܠ̣ܘܬ ܇ ܗܕܐ ܡ̇ܝܢ ܇ ܟܕ ܥ̣ܒܕ ܡܛܠ ܓܘ̣ܝܐ . ܓ̣ܒܝܬܐ ܟܝܬ . ܘܡܝܩܪܬܐ . X X ܪܝܫ ܓܘ . ܚܐ ܡ̇ܢ ܆
SevAnt:CathHom ܚܛ̣ܝܬܐ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܒܚܕܐ ܩ̇ܪܝܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩ̣ܪܐ ܡܛܠ ܗܘܝܢ ܓܝܪ ܛܚܕܐ̈ ܢ- X ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܘܣܢܝܐܐ̈ ܠܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ : ܕܠܒܪ ¹ܡܢ ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܕܝܢ ܓ̣ܒܝܬܐ ܘܡܝܩܪܬܐ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܡܝܪ ܆
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܝܢܐX ܐܫܬܘܬܦ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ . ܕ ܓ̣̇ܒܐ ܒܝܠܝܕܐ̈ ܡܢ ܪܒ̣ܘܬܐ̈ . ܒܪ ܐܚܐX ܡ̇ܝܢ ܆
SevAnt:CathHom ܙܗܪܐ ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܛܠ ܕܫܠܝܚܐ ܟ̣ܬܒ X X ܠܐܦܣܝܐ̈ . ܚ̇ܘܪܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܇
SevAnt:CathHom ܣܘܡܩܘܬܐ ܕܕܡܐ ܇ ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܐ̣ ܫܕ ܇ ܟܕ ܨܠܝܒܐ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ . ܣܘܡܩܐ ܕܝܢ ܬܘܒ̇ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ̇ ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܆
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܘܚܬܬܝܬܘܬܐ XXXX ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܠܝܕܘܬܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܡܬܡ̣ܢܐ ܆ ܐܠܐ ܓ̣ܒܝܐ̇ ܘܕܠܪܘܚܩܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ X X
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܥܡ ܥܝܕܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܕܝܠܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥܝܩܩܢܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܡܛܠ ܠܘܬ X X X ܪܘܡܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܘܟܕ ܡܬ̇ܢܚܪ ܐܟܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܘ ܡܛܠ ܠܘܬ ܐܝܢܘܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܡܬܝܨܦܐ ܠܗ ܇ ܒܝܕ ܪܡ̣ܙܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܘ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܡܫܡܠܝܐ . ܐܠܗܐ ܟܝܬ ܡܛܠ ܢ̣ܣܒ ܗ̇ܘ ܡܐ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܘܗ̣ܘܐ ܒܫܪܪܐ ܒܪܢܫܐ .