simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡ̣ܢ ܪܦܝܘܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܕܝܢܐ̈ ܡܛܠ . Xܢܐܢܘܢ XX-X XXX--XܘXܢܢXX ܝܣܪܝܠ . ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܫܒܘܚܬܐ X ܕܩܘܠܣܗ ܕܥܡܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ 20ܠܥܒܪܝܐ̈ ܡܛܠ . Xܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝ̈ XX ܒܝܕ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܫܟܚܬ ܒܗ̇ ܪܫܐ ⁰ܕܩܢܘܢܐ̈ ܕܪܫܡܬܘܢ ܘܫܕܪܬܘܢ ܠܘܬܝ ܥܕ ܡܛܠ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܟܕ ܩܪܝܬܗ̇ ܠܐܓܪܬܟ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܘܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܘ ܕܝܠܟܘܢ ܗܘܬ ܗܕܐ ܠܡܬܒܠ . ܐܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܗܕܐ . ܕܠܐ X ܥܕܠܝܐ ܐܢܬܘܢ ܒܗܕܐ ܆
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܆ ܘܬܘܒ X ܕܐܢ ܡܛܠ ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܣܝ̇ܡܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܐܘܒܕܢܝܗܝ . ܚܝܒܐ ܗܝ XX ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܠܡܐܨܦ ܕܗܠܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܐܒܗܐ̈ ܕܐܟܘܬܟܘܢ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒXX ܠܘܬܢ ܆ ܐܢܐ ܡܛܠ ܩܪܝܬܗ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟ ܕܒܥܪܩܐ̈ ܘܐܣܩܛܐ ܐܬܢܓܕܬ ܒܗ .
Ps-MaruMayph:Canons X ܕܩܠܝܣܝܐ ܡܐ ܕܡܬܦܫܩ ܒܣܘܪܝܝܐ ܩܪܝܬܐ ܗܘ ܫܡܗ̇ . ܩܪܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܠܣܝܐ ⁶ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܥܒܪܝܐ ܘܒܣܘܪܝܝܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܪܫܢܐ̈ ܒܝܘܢܝܐXX ܐܪܟܘܢܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . . . . . . X³ ܡܛܠ ܐܪܟܘܣ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܐܝܟ X ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܪܫܢܐ̈ XX ܘܫܠܝܛܢܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܡܐ X ܒܝܘܢܝܐ ܐܝܡܛܪܐ ܡܬܩܪܝܐ . ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܦܘܠܘܣ ܡܛܠ X ³ܠܘ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܐܠܐ ܫܡܐ ܗܘ ³⁸ܕܡܕܝܢܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܡܗܐ̈ ܬܘܒ ܕܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܘܕܗܪܛܝܩܐ̈ X⁵ ܐܠܨܐܝܬ ܆ ܘ̇ܠܐ ܡܛܠ ⁵⁵ܩܬܘܠܝܩܐ ܡܬܦܫܩܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܩܪܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ . ⁵⁶ ܘܐܦ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܠܗܐXX ܝܘܢܐܝܬ ܒܠܫܢܐ ܡܪܗܛܐܝܬ Xܬܐܘܢ ܡܬܩܪܐ . ܡܛܠ ܗܪܛܝܩܐ̈ . Xܗܪܛܝܩܐ̈ ܕܝܢ X⁰ܡܬܦܫܩ X ܚܪܝܝ Xܠܐܠܗܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܠܘܩܒܠ ܚܪܝܝܢ XX ܆ ܥܘܠܐ̈ 0 ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܐܦܢ ⁸ܓܝܪ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܒܣܓܝܐܬܐXẌ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܬܪܝܨܝܢ ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܐܝܬ ܗܘ ܒܗ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܘܛܟܣܐ̈ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘ ܡܛܠ 20 ܕܒܝܕ ܫܡܗܐ̈ ܢܬܦܪܫܘܢ . ܫܡܗܐ̈ ܕܣܕܝܪܝܢ ܒܗ ܒܬܓܡܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܡܢܐ . ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܝܘܢܝܐẌ ܟܪܝܣܛܘܣ ܡܬܩܪܐ . X ܡܛܠ ܗܘܘ . ⁹ ܘܒܐܢܛܝܟܝܐ ܫܩܠܘ ܟܘܢܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ⁰ܢܬܩܪܘܢ .
Ps-MaruMayph:Canons ܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܝܘܢܝܐẌ ܟܪܝܣܛܘܣ ܡܬܩܪܐ . X ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܫܩܠܘ ܟܘܢܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ⁰ܢܬܩܪܘܢ . ܡܛܠ ܡܢܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ 25 ܐܬܬ ܗܘܬ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܬܓܡܐ ܕܝܢ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܘ . ܐܦ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬ ܠܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܩܠܝܪܝܩܐ̈ . ܐܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܘܬܦܢܘܬܗܘܢ ܐܪܚܩܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܐܬܢܩܦܘ ܡܛܠ ܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܗܘܘ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܒܬܘܠܐ ܗܘܐ ܘܢܙܝܪܐXX ܆ ܘܡܥܠܝ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܕܠܘ ܥܕܢܐ ܗܘ ܕܢܚܫܘܒ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ . ܗܘܫܥ ܕܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܬܓܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܘܫܡܗ ܢܨܚ ܗܘܐ ܒܟܠܗXX ܝܣܪܝܠ ܘܝܗܘܕܐ . 5