simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ X ܂ ܕܪܒܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܫܠ̣ܡ ܡܐܡܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܀ ܩܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܩܢܛܐ 1ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܘ ܝX ܗܢܐ ܟܠܗ ܝܨܦܝܢܢ ܕܛܘܦܣܐ ܡܕܡ̣ ܡܫܡܠܝܐ ܢܪܙܙܘܢ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܂ ܟܕ ܒܗ̇ܢܘܢ ܨܦܪܐ̈ ܕܫܚܝܡܐ̈ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܆ ܘܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܘܒܘܣܡܐ ܂ Xܦܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܬܠܬ ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܐ ܝ ܚܕܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܠܗܘܢ ܕܬܡܢ ܝܕܝܥܝܢ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܂ ܘܟܠ ܕܬܡܢ ܗ̣ܘ ܆ ܚܕ ܚܕ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܬܘܗܝ ܆ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܕܢXܐܡܪ ܒܗ ܚܕ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܝ-
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܚܝܠܘܬܢ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢܢ ܕܢܕܥ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܝܬܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܆ ܒܡܢܝܢܐ̈ ܘܪܘܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܡܫܡܗܝܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܟܬܪ ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܘܠܡܢܐ ܚܕܐ ܥܘܝܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܬܠܬ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܘܩܪܐ ܕܡܐܟܠܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܢܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܕܢܫܡܫܘܢ ܪܡܫܐ ܘܠܠܝܐ ܂ ܐܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܬܪܟܢ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܕܢܫܡܫܘܢ ܪܡܫܐ ܘܠܠܝܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܝܘܩܪܐ ܕܡܐܟܠܐ ܃ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܬܪܟܢ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܟܘܡܘ̈ ܘܢܩܫ ܪܫܐ ܡܛܠ ܘܠܠܝܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܝܘܩܪܐ ܕܡܐܟܠܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܢܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܃ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ̤ ܂ ܨܦܪܐ ܕܝX ܃ ܒܗܝ̇ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܐ ܥܝܪ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܢܒܛܠܘܢ ܂ ܘܐܦ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܠܐ ܣ̣ܡ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܪܘܣ ܡ̣ܢ ܕܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܪܘܓܙX ܘܚܪܝܢܐ ܆ ܡܛܠ ܒܡܐܟܠܐ ܘܫܩܝܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܟܐܢܐ ܂ ܬ ܗܕܐ ܝܢܝܒܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܠ X ܐܡܬܝ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܒܚܕܒܫܒܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܘܕܢܚܐ ܂ ܘܥܠ ܟܘܢܝܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܕܫܐܠܬ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܆ ܠܐܝܩܪܗ ܕܥܐܕܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܙܝܚܢܢ ܂ ܗܫܐ ܃ ܡܛܠ ܚܫܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܗܠܝܢ ܓܘܒܝܐ̈ ܆ ܕܡܛܦܣܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕ·ܢ ܕܒܡܘܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܚܕܘܬܐ ܠܟܠ ܗܟܢܐ ܘܪܫܐ ܡܛܠ ܒܟܠܗܘܢ ܥܐܕܐ̈ ܂ ܘܡܢܘ ܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܫܡܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܕܝܢ ܕܐܪܙܐ ܡܛܦܣܝܢ ܗܕܐ 1ܕܬܐܒܠܝܬܐ ܐܫܬܡܗܬ ܂ ܒܫܡܐ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܘܝܘܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܬܝ ܕܢܦ̇ܩ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܦX ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܕܝܢ ܃ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܢ ܀ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܠܐ ܢܦ̇ܩ ܝ ܒܗܢ̇ܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܘܡܬܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܗܟܢ ܂ ܡܛܠ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܂ ܗܟܢܐ ܦܚܡ ܡܛܠ ܘܒܬܫܡܫܬܗ ܂ ܘܠܘ ܥܠ ܩܘܛܥܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܣ̣ܡ ܗܟܢ ܂ ܒܪܡ ܕ ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܂ ܗܟܢܐ ܦܚܡ ܐܢܘܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪ ܠܝܦ ܡܛܠ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܣ̣ܡ ܗܟܢ ܂ ܒܪܡ ܕ ܢ ܡܛܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܗܟܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܛܦܣܐ ܂ ܘܟܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܠܠܐ̈ ܢܫܡܫ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܡܫܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܦܪܐ ܗܟܢ ܀ XܝX XܝXXܒXܝX XXXܝX XܠXܝXܝX· ܃ · ܡܢܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐ ܂ ܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܃ ܐܟܡܐ ܕܐܡܝܪ ܫܪܒܗ ܂ ܘܗܠܝܢ