simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܐܘ ܪܘܚܐ ܘܒܪܢܫܐ ܇ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܘܪܘܚܐ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܡܢ ܟܪܣܐ ܂ ܘܠܐ ܩܪܝܗܝ ܒܕܘܟ ܟܬܒܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܥܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܨܝܪ ܐܝܩܪܗ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܢܫܬܡܗܘܢ̇ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܪܘܚܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܚܪ ܢܣ̣ܒ ܪܘܚܐ ܘܐܫܬܡܗ ܢܒܝܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܨܝܪ ܐܝܩܪܗ ܕܡܘܫܐ ܝܬܪ ܡܢ ܕܟܠܗܘܢ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܗ̇ܘ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܕܬܬܩܪܐ ܟܐܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܇ ܐܘ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܝܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܢ ܢܗܘܐ ܂ ܝܢ ܂ ܫܪܝܪ ܗܘܝܐ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܬܟܚ ܕܫܪܝܪ ܐܦ ܡܛܠ ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܇ ܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܕܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ Xܝ ܕܐܢܐ ܡܛܠ ܘܐܒܝ ܢܐܬܐ ܘܐܘܢܐ ܠܘܬܗ ܢܥܒܕ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܬܘܒ̇ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ Xܢܣܝܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܡܛܠ ܝܪܚܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܩܒܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܠܐ ܝ ܂ ܐܬܚܫܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܐܘ ܛܝܒܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܃ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡܛܠ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܝܝ ܐܬܟܪܙ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܚܝܠ ܗ̇ܘ ܕܝܗ̇ܒ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܠܡܩܒܠܘ ܗ̇ܘ ܕܢܣܒ̇ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܟܝܢܐ̣ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܂ ܠܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܐܢ ܗ̇ܙ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܢܬܬܘܕܐ ܡܛܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܘܚܪ ܠܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܢXܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦܠܐ ܐܬܝܕܥ ܒܠܥܕܝܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܐܦܠܐ ܡܛܠ ܝ ܡܬܪܝܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠXܪ ܡܢܗ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܕܢܬܓܠܐ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘܢܬܝܕܥ ܂ X Xܝ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܡܛܠ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܠܘ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܝ ܗܘܝܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ̣ ܂ ܡܬܚܫܒ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ܬܐܚܘܕ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܝ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܣܡܝܐ̈ ܐܢܘܢ̇ ܘܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܥܠܝܗܘܢ̣ ܡܝܫܝܢ ܐܣܐ̈ ܡܛܠ ܒܫܡܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡܬܢܣܒ̣ ܘܗܘ̇ܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗܪܛܝܩܘ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܂ ܕܝܠܗ ܗܘ ܐܦ ܝ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܡܐ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܢܬܚܫܒ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܐܦ ܡܘܠܕܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܂ X ܝ ܂ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܠ ܒܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܂ ܐܠܨܐ ܕܐܒܐ ܘܐܡܐ ܢܗܘܐ ܩ̣ܢܐ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܂ ܕܝܠܗ ܗܘ ܐܦ ܝ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܡܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܕܝܥܐ ܕܠܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܝ ܘܐܫܠܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܡܛܠ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܡܢܢ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܡܬܟܪܙܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܕܒܗܬܘ ܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܝ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܡܛܠ ܠܗܘܢ̇ ܐܬܚܫܒ ܡܘܠܕܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܢ ܬܪܢ̈ ܢܣܬܒܪܘܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܂ ܕܚܕ ܒܫܪܪܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܫܒ ܡܛܠ ܬܬܚܫܒ ܒܬܘܠܬܐ̇ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܝܝ ܐܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܐܬܓܫܡ ܂ ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܐܣܬܥܪܬ̣ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܢܣܝܒܪ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ