simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ܪܒܘܬ ܚܘܒܟX ܡܬܟ̣ܬܒ ܠܢ . XXX X ܘܛܟ ⁶ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ³ܥܠ ܒܥܬܐ ܕܚܝܐ̈ ³ܕܢܦܫܢ ܗܐ ⁴ܡܢܟ X
PhiloxMab:epPatricius ܕܗܠܝܢ ܡܕܟܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ̣ ܘܗ̇ܘ X ܕܩ̇ܐܡ ܒܕܟܝܘܬܐ X ܡܛܠ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܐ ܣܢܝܩ ܇
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܬܓ̣ܡܪܘ ܘܠܘ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ . ⁴³ܫ̇ܪܟܐ ܠܢ XX ܡܛܠ ܠܐ ܢܛ̣ܪܘ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܘ ܠܕܟܝܘܬܐ
PhiloxMab:epPatricius ܕܗܕܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܚܘܒܐ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܡܛܠ ܗܟܝܠ X²ܥܕܟܝܠ ⁵³ܠܬܚܬ XXX ¹⁰ܡܢ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܬܝܗ̇
PhiloxMab:epPatricius ܕܟܝܘܬܗ̇ . ⁶²ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ⁶³ ܓܝܪ ܕܒܝ̇ܫܘܬܐ ܡܢ ܥܒ̇ܪ ܡܛܠ ⁶¹ܢܦܫܐ X XX X ܐܠܐ ܢܛ̣ܪܬ̇ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܗܝܒܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ . XXX ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܒܣܪ ܐܢܘܢ ܠܡܫ̣ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܡܛܠ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܠܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕܐ
PhiloxMab:epPatricius ܕܗܘ ܕܠ̇ܐܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫ̣ܓ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܐܢ ܥܪܛܠܝ ܒ̇ܥܐ ܡܛܠ . ¹⁵ܚܒܝܫܢ̈ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܬ̇ܚ̣ܒ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ
PhiloxMab:epPatricius ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܫܡܠܝ ܙܟܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܗ̣ܘܘ XXXܝX ܡܛܠ ܕܦܣ̣ܩ ܒܕܝ̣ܢܐ ܐܦ ܕܘܝܕ ܟܕ ܡܬ̇ܢܣܐ ܗܘܐ ܡܢ ܢܬܢ ܢܒܝܐ .
PhiloxMab:epPatricius ܕܒܫܪܪܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܫܬܟܚܝܢ ⁵⁴ܝܘܬܪܢܐXẌ ܡܛܠ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܒܚܘܪܒܐ ܆ ܫܪܝܪܢ̈ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
PhiloxMab:epPatricius ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܕܡܟ ܚܫܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܡܛܠ ܡ̇ܕܡܟܐ ܐܟܚܕܐ ܀ ⁹² Xܝ XX ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܒܥܝܘܗܝ X³ܠܚܘܪܒܐ
PhiloxMab:epPatricius ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܪܐܢܫܐ ܚ̣ܕܬܐ ܘܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܒܟܠܥܕܢ X⁴ ܚ̇ܙܝܐ ܡܛܠ X³ܠܚܘܪܒܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܕܡܟ ܚܫܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܡܝ̣ܬܐ ܒܓܘ ܒܝܬܗ . ¹ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܘܠܐ ܢܚ̇ܝܒ ܠܐܢܫ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܢܒܟܐ ܡܝܬܐ ⁹⁹ܢܘܟܪܝܐ
PhiloxMab:epPatricius ܡܘ ܐܠܐ ܚ̇ܐܪ ܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ²⁷ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ²⁸ܒܚܘܪܗX ܡܛܠ ܥ̇ܒܕ ܗܠܝܢ ܡܫ̣ܬܓܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܘܢ ܥ̇ܒܕ ܘܠܐ ܠܡ̇ܢ ܘܠܐ
PhiloxMab:epPatricius ܣܘܟܠܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ³⁸ܕܠܐ ܬܩ̣ܢܘܢ ܠܐXXXXX ܡܛܠ ܩܘܦܝܢܝܢ̈ ܘܡ̇ܠ̣ܐ ³⁶ܫܒܥܐ ܐܣܦܪܝܕܝܢ̈ ܀ ³⁷ XX
PhiloxMab:epPatricius ܕܝ̣X X ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܢܫܝ̣ܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܐܚܝܢ̈ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܠܒܪܬܗ ܐܙ̣ܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬܗ ܘܚܠܦ ܟܪܝܗܐ ܡܝ̣ܬ ܐ̇ܚܝ ⁴²ܠܗ .
PhiloxMab:epPatricius ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐXXXXX ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢ -ܥܬܝܩܬܐ ܘܐܢ ܒܚ̇ܕܬܐ ܠܘ
PhiloxMab:epPatricius ܕܙܟ̣ܬ̇ ܐܠܐ ܡܛܠ ⁸⁵ܕܠܐ ܐܩ̣ܪܒܬ̇ ܀ ܩX ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܐܢܫ ܡܛܠ ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ X ܡܙܕܟܝܐ ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܣ̣ܒܪܐ ܕܐܙܕܟܝ̣ܬ̇ ܠܘ
PhiloxMab:epPatricius ⁸⁵ܕܠܐ ܐܩ̣ܪܒܬ̇ ܀ ܩX ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܐܢܫ ܕܢܥܪܘܩ ܡܛܠ ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܣ̣ܒܪܐ ܕܐܙܕܟܝ̣ܬ̇ ܠܘ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܬ̇ ܐܠܐ
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܠܚܫܐ̈ ⁹⁴ܠܘ ܡܛܠ ܗܢܝܐܘܬܐX² ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܫ̇ܩܠܝܢ ⁹³ܗܘܘ .
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܦܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܣܒ ܬܐܘܪܝܐ ܡ . ܢܗܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܠܐ ܙܟ̣ܐ ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܡܠܝܢ ܆ ܐܢܗܘ̈ ܕܫ̇ܩܠ ܗܘܢܐ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܚܫܐ̈ .