simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epMonksSen ܐ̇ܝܕܐ ܠܒܘܫܐ ܕܣܥܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ ܇ ܘܬܫܡܫܬܐ ܡܛܠ ܡܬܚ̇ܡܐ ܕܒܓܘ ܕܝܪܐ . ܡܟܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܘ̇ܠܐ ܠܡܫܪܝܘ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܗܢܘܢ ܆ ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܝܠܦܘ ܡܢ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܆ ܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ XXX X ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܣܛܢܐ ܇ X ܘܗܝܟܠܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܪܘܚܐ̇ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܫܪܪܐ . XX ܘܬܠܬܝܗܘܢ ܣܗܕܝܢ . ܪܘܚܐ̇ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܒܡܝܐ̣̈ ܘܕܡܐ . ܘܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̣ܗܕ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܐܘ ܡܬܡܢܐ ܇ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܝܥܐ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܘܐܦ ܩܢܘܡܐ̈ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܣ̣ܓܕ ܐܝܟ X ܕܠܐܠܗܐ ܇ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܘ . ܘܠܐ ܫܘܒܚܐ ܡ̣ܨܐ ܕܢܩ̇ܒܠ̣ ܘܠܐ ܣܓܕܬܐ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܦ X ܬܡܢ̣ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܕܐܝܬܝܢܝ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܥܐ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗ̇ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܇ ܕܩ̇ܝܡܐ ܒܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܟܬܝܒ ܠܝ ܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ¹ܘܐܦ ܒܫܪܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܗܪܟܐ ܢܝܬܐ ܘܢܚܘܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ̣
PhiloxMab:epMonksSen ܚܣ̣ܡܐ ܐܝܟ ܗܪܛܝܩܐ ܡܬܬܕܝܢ ܐܢܐ ܘܡܬܚܪܡ ܐܢܐ ܘܣܢܐ ܐܢܐ . ܡܛܠ X ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܐܚܝܕ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܇ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ
PhiloxMab:epMonksSen ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܡܚܕܐ ܕܝܢ ²ܒܬܪ ܡܘܬܗ . ܘܐܡ̣ܕ̇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ XX X⁷ܕܐܡ̣ܪ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܬܟ̇ܢܫ ܪܡ̇ܙ ܕܝܢ̣
PhiloxMab:epMonksSen ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ - ܒܟܠܩܕܘܢܐ : ܥܠ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܆ ܘܐܦ ܕܢ̣ܨܠܘܢ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܐܒܠܝܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܗ̇ܝ ܕܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܘܐܦ ܡܢ ܐܡܐ . ܐܢܐ ܠܡ̇ ܘܐܒܐ̣ ܚܕ ܡܛܠ ܡܢ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇
PhiloxMab:epMonksSen ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܡܩ̇ܝܡܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܛܠ ܇ ܕܠܐ ܡܬܥܠܝܐ ܡܫܚܠܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ . XX ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܘܪܫܢܐ̇
PhiloxMab:epMonksSen ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܚܢܢ ܪܘܚܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܘܒܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܝ-- ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܪܘܚܐ X ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ : ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :
PhiloxMab:epMonksSen ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ : ܢܛܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬܗ . ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ³ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ : ܐܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ̇
PhiloxMab:epMonksSen ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܕܡܢ X ܐܢܬܬܐ ܡܛܠ X ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܐܦ ܕܒܪܐܢܫܐܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܬܚܘܝܐ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܠܝܬ̣ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܇ ܕܒܠܥܕ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܢ ܐܡܐ ܡܫܟܚܐ ܡܛܠ : ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܡܐ ܘܐܦ X X ⁵ܡܢ ܐܒܐ ܐ̇ܠܨܐ ܠܡܪܢܐ ܕܐܬܝܠܕ .
PhiloxMab:epMonksSen ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ . ܘܟܕ ܬܘܒ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ̣ ܘܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ .
PhiloxMab:epMonksSen ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܡܕܝܢ̣ ܐܦ ܠܐ ܦܪܘܩܢ ܐܫܬܡ̇ܗܘ ¹ܥܠ ܡܛܠ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܨܥܪܝܢ ܠܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘX ܠܐ ܡܝ̣ܬ :
PhiloxMab:epMonksSen ܕܒܪܐ ܗܘ . ܘܪܘܚܐ̇ ܡܢ ܥܠܬ ܡܫܝܚܐ ²ܗܘ . ܟܕ ܓܝܪ ܫܡ̣ܥܘ ܡܛܠ ܇ ܐܢ ܠܘ ܒܗ ܡܬܝܕܥܝܢ ܘܐܦ ܐܒܐ ܘܐܦ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܒܐ̣
PhiloxMab:epMonksSen ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܬܚܕ ܡܢܗ . XX ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܫ̣ܪܐ ܚܒ̣ܠܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ ܇