simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܗܝܝܢ ܡܛܠ ܢ . X ܕ ܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܪ ܕ ܬ X ܐܣܒܪܘ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܛܠܝܐ ܕܡܕܡ
PhiloxMab:TenMem X X X X X X X ܕܚܝܠܐ ܘܝ ܘܠܘ ܩܠܐ : ܘܣܘܟܐ ܘܠܘ ܣܪ ܕ ܡ ܚܘ ܪ - ܕ ܡܛܠ : ܘ ܕܒܝܪܝ ܕܝܕܥܬܐ ܪܗܛ ܘ ܝ ܡܠܬܗ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܡܬܛܥܡܐܠܗ :
PhiloxMab:TenMem ܕܡܝܬܝܢ ܠܗ ܀ . X X X X ܩܕܡܝܘܘܢ . ܡܛܘܠ ܕܠܪܓܠܘܬܐ ܡܛܠ : ܘܣܘܟܐ ܘܠܘ ܣܪ ܕ ܡ ܚܘ ܪ - ܕ ܘܘܢ : ܗ ܕ ܡܢ ܦܓܪ X ܝܘܠ-ܦܢܐ :
PhiloxMab:TenMem ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ ܡܘܥܝܬܗܘܢ ܀ XX ܫܠܝܚܝܬܐ ܡܛܠ ܒܥܒܕܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܠܝܝܢ : X iXܘXܘ ieXX XܪXeX Xe
PhiloxMab:TenMem ܥܒ̇ܝ̣ܗ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘ ܪ ܗ : ܕܚܛܗ ܒܡܠܬ ܩܠܝܠܐܝܬ ܥܒܕܘܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܝ ܕܗܝܡܢܘܬܝ : ܘܟܕ ܡܢ ܗܘ ܣܦܪ ܕ ܟܘ ܟ XX ܘܝܡܢܘܬܗ
PhiloxMab:TenMem ܕ X X ܗܕ ܠ ܫܪܝܪ ܕ -- ܘܟܣܝܘܬܗ ܘܕܪ ܡܥܠܝ X ܫܪܒܗ . ܗܝ ܕ ܒܨ ܒܨ ܡܛܠ ܣ ܘܕ ܕܘܬ ܕܡܘܕ ܕ - X X i X ܠ ܕ ܠܗ : X X ܘܡܚܪܡ ܕܠܐ- ܣܢܐ ܐܢܐ :
PhiloxMab:TenMem ܘܗܝ ܕ ܘܗܝ ܕܚܕ . ܢܗܝܡܝܢ ܕ ܟܪܙ : ܕܡܪ : ܘ ܫܡܗ X ܕ ܦ . ܘܕܬܠܬ ܡܛܠ ܡܢܘ ܡܠܦܝܝܢ X X X X X XX X X XX X X ܕܒܠܚܘܕ ܒܫܡܐ ܡܫܬܡ-ܗ· ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܢܚܘܐ X X X ܕܐܦ ܟܬܘܒܗܝܢ ܗܘܝܬ ܀ ·iXXiXܘiXXܝ ܝ ܘܝܕܝܢ ܡܛܠ . ܘ ܕ - ܝܘ ܪܫܝܥܐ ܕܝܠܟܘܢ : ܕܠܐ ܫܩܠ ܡܪܢ ܪ . ܪ ܚ ܗ ܥܠ ܙ
PhiloxMab:TenMem ܕܪܘ ܗܘ ܕ ܓܫܡ ܘ ܕ ܪܝܢ X ܪܘܪܒܬܗ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܙܥܘܪܝ . . . ܬܗ : ܡܛܠ ܕ : ܕܚܪ ܘܚܪ . - ܕܘܘ ܕܕܝܠܗ ܐܝܢ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ : ܕܝܠܗ ܐܢܝܢ̈ X
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܡܐ ܠܐ X X X X ܕ ܡܘܕ ܘܝ ܕ : ܘ X X X ·X XX XXX·XX· ܫܡܐ ܡܛܠ ܫܡܗ ܆ · ܘ ܕ ܕ ܕܗܝܡܢܘ : ܘܝ ܕܚܕ . - ܡܪ : ܕܒܪ ܘ ܩܢܘ ܪ ܕ : ܢܚܬ
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܡܪ̣ܪܟܢܘܬܐ ܣܦܪ ܕܝܘ ܘ - XXX X X ܒܟܝܢܐ ܕܢܦܫܗ ܕܢܥܠ ܡܛܠ : ܕܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܘܐܬܐ ܠܥܠܡܐ . ܕܫܢܝ ܪ ܪ . ܣܘܥܪܢܗܩܢ ܕܩܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܘܝܢ̈ ܒܥܘܩܒܐ ܢܫܬܪܝܢ̈ ܡܠܝܟ̈ : ܠܒܨܬܐ ܘܒܘܚܢܐ ܗܢܐ ܡܛܠ -- ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ 1ܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܡܠܠܢ ܆ ܕܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܟܠܢܫ ܠܗܘ ܡܕܡ ܕܠܚ̇ܡ ܠܡܫܘܚܬܐ ܪܥܝܢܗ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ : ܕܟܒܪ ܪܢ̇ܝܢ ܥܠ ܡܠܝܟ̈ XXX 20 ܡܕܡ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܚܟܝܡܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܘܕܦܐ̈ ܡܪܚܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܥܝܕܐ ܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܠܝܟ̈ ܕܚܟܝܡܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܠܡܠܝܟ̈ ܫ̇ܠܡܝܢ ܆
PhiloxMab:TenMem ܓܘܕܦܐ̈ ܡܪܚܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܥܝܕܐ ܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܟܠܢܫ ܆ ܕܐܡܬܝ ܡܛܠ ܕܚܟܝܡܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܠܡܠܝܟ̈ ܫ̇ܠܡܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܚܟܝܡܢ̈ ܆ ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܕܡܘ ܐܬܐܣܪܘ ܒܪܚܡܬܐ ܕܓܘܕܦܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܫܪܝܐ XX ܡܛܠ 2ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܡܕܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈ ܡܠܝܟ̈ ܡܢ ܛܥܝܐ̈ ܕܐܟܘܬܟ .
PhiloxMab:TenMem ܛܥܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܡ̇ܛܥܐ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܬܕܥ : ܕܡܬܝܕܥܐ ³ܡܠܬܟ ܕܐܣܟܡܐ ܟܢܝܟܘܬܐ ܐܠܒܫܬܗ
PhiloxMab:TenMem ܕܬܒ̇ܣܐ ܒܚܒܪܘܬܗܘܢ ܆ ܪܘܫܥܐ XXX X19 ܛܥܝܘܬܟ . ܡܫܒܚܝܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܬܠܡܝܕܐܕܝܠܗܘܢ : ܘܐܬܢܓܕܬ ܒܝܢܗܘܢ ܒܐܣܟܡܐ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܫܩܝܠܬ̇ ܒܐܡܢܘܬܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܝܟ ܕܬܟ̇ܣܐ ܒܗ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܦ ܗ̇ܘ ܪܒܟ ܪܫܝܥܐ ܕܠܐܐܠܗ . ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܢܝܫܐ ܚܪܢܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܫܒܟ : ܐ̇ܡܪ ܢܐ ܡܛܠ ܬܪܝܨܐ̈ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܬܩܪܐ ܢܦܫܟ ܡܗܝܡܢܐ . XX X X19 ܐܢ ܠܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ :