simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܡܝܬܐ ܠܘܬ ܥܒܕܐ̈ . ܘܫܦܝܪ ܩܪܝܢܐ . ܘܗܪܓܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܡܛܠ . ܘܡܣܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ . . ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܫܡܥܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܪܟܢܬ ܫܬܐܣܬܐ ܒܚܘܒܗ̇ ܆ ܕܬܩܒܠ ܟܘܠܡܕܡ ܡܛܠ ܐܠܗܢ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܐ . ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܫܬܐܣܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ . ܘܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܐܘ ܚܒܬܐ ܆ ܥܒܕܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܓܠܐ . ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܓܠܐ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܢܦܪܫ ܘܢܡܠܠ ܥܠ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢ ܫܖܒܐ̈ ܒܕܘܟܬܗ ܆ ܡܛܠ ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܥܐ ܚܝܐ ܨܝܬܝܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܙܕܩ ܠܗ ܠܗܘ ܕܡܫܪܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܢܗܘܐ ܡܚܦܛܢܐ ܠܩܪܘܝܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܫܖܒܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܐܣܝܐ ܕܓܕܫ ܠܗ ܟܐܒܐ ܒܦܓܪܗ ܇ ܕܠܘ ܥܠܘܗܝ ܡܚܘܐ ܡܛܠ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܐܣܘܬܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܠܘܬ ܢܦܫܢ ܘܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܩܛܝܪܐ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܕܒܪ ܠܢ ܠܐܣܝܘܬܗ ܆ ܘܬܒܥܬܐ ܡܛܠ ܠܢ ܕܢܐܨܦ ܕܝܠܗ . ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܗܡܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܢܨܒܐ .
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܓܝܪ ܣܝܡ ܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈ ܥܒܕܐ ܕܓܠܝܬܐ̈ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܨܝܕ ܢܦܫܟ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܨܝܕ ܦܓܪܐ .
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܢܕܪܝܫ ܡܘܠܕ ܠܢ ܐܠܗܐ ܆ ܕܢܠܦܢ ܕܫܒܪܐ̈ ܗܘܝܢ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܫܒܪܐ ܢܨܘܬ ܝܘܠܦܢܗ . ܘܢܩܒܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ‏ ‏ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ ܩܪܬܢ . ܫܒܘܩܘ ܠܡ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܝܢ ܡܛܠ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܆ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܗܟܢܐ ܡܣܒܪ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕ . ܘܐܢ ܚܘܝܐ ܡܛܠ ܕܢܬܠ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢ ܒܫܦܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܆ ܕܝܗܒ ܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܡܝܪܢ̈ ‏ ‏ܚܨܝܗܝܢ̈ ܠܡ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܆ ܡܠܐ ܥܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܩܐܡ ܬܘܩܢܗܘܢ ܢܩܒܠ ܆ ܠܟܘܠܗܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܚܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܥܝܢܐ ܇ ܠܝܬ ܚܙܝܗ̇ ܕܥܝܢܐ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܕܢܐ ܇ ܡܛܠ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܒܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܪܘܟܒܐ ܕܗܠܝܢ ܗܕܡܐ̈ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܐܕܢܐ ܇ ܠܝܬ ܫܡܥܗ̇ ܕܐܕܢܐ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚܟܐ ܡܛܠ ܗܕܡܐ̈ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܝܢܐ ܇ ܠܝܬ ܚܙܝܗ̇ ܕܥܝܢܐ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܚܟܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܛܥܡܬܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܥܝܢܐ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܕܢܐ ܇ ܠܝܬ ܫܡܥܗ̇ ܕܐܕܢܐ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܓܦܐ̈ ܠܐ ܦܪܚܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܓܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚܟܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܛܥܡܬܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܓܠܐ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܓܦܐ̈ ܠܐ ܦܪܚܝܢ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܐ ܇ ܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ . ܐܠܐ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܦܪܚܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܓܠܐ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܐܬܕܓܠܬ ܠܗ̇ ܠܘܬ ܣܓܝܐܐ̈ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܥܠ ܥܒܘܕܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܕܝܡܐ ܇ ܗܐ ܓܝܪ
PhiloxMab:Disc ܕܚܙܬܐ ܕܥܝܢܐ ܚܙܝܐ ܠܗܝܢ . ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܛܠ ܠܢ ܕܢܣܬܟܠ ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ .