simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܆ ܢܕܥ ܗܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܡ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܆ ܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ X ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܚܛܝ̣ܬܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܢ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܡܛܠ ܒܚܫܐ̈ ܘܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ : ܘܫ̣ܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ
PhiloxMab:ComProJohn ܪܝܫܐ ܘܗܕܡܘܗܝ̈ ܆ ܘܪܝܫ ܛܘܦܣܐ ܘܕܡ̣ܘܬܗ ܕܡܛܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐ : ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܐܟܚܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܆ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܣܟܠܐ ܇ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܘܠܫܐܕܐ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܒܪܐ̇ ܕܣܥܪ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܇ ܘܐܬܚܘܝ ܡܛܠ ܕܐܫܬܚܠܦ ܐܘ ܐܬܒ̇ܨܪ ܒܡܕܡ ܇ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܒܪܐ ܣܡܗ̇ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܡܛܠ ܘܥܠܢ ܫܡܐ ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܪ ܕܐܬܣܝܡܘ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܆ ܢܒܝܐ ܐܫܥܝܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܘܬܗ̈ ܆ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܟܪܙܘXX ܠܢ ܥܠ ܦܓܪܢܘܬܗ . ܐܠܐ ܬܡܢ ܥܠ ܡܛܠ ܫܘܓܢܝܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦ ܕܢܒܝܐ̈ ܓܠܘ ܠܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܠܦ ܕܐܫܬܚܠܦ ܣܡ ܗܘܝܐ ܘܠܘ ܢܣܝܒܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܕܡܫܬܡܥܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬ̣ܢܣܒܬ̇ ܢܦܫܐ : ܐܬܥܗܕ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܬܐ ܕܐ]ܝܬ [ܠܗ ܆ ܡܫܬܟܚ X ܕܡܥܠ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܐܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܢܫܐܝܬ : ܘܠܡܐܡܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܝܢܐ . ܕܠܐ ܠܡܫܐܠܘ X [ . . . ] ܘܠܡܦܫܩܘ [ . . . ]ܥܒܕܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܐܬܐܡܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܬܘܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܟܕܐܬܒܪܢܫ . ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܩܡ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܩܕܣܐ . . ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܐܡܕ̇ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦ ܗܢܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܆ ܕܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܬܩ̇ܕܡܘ ܡܢ ܚܙ ܡܛܠ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܇ ܘܡܬܩܪܝܢ̈ ܘܡܬܗܝܡܢܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ . XX ܕܠܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܗܘܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܠܡܬܩ̇ܕܡܘ ܡܢ ܚܙ . . . ܝܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܐܡܪܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܬܝ̈ ܠܥܘܗܕܢܐ ܆ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܕܟܕ ܡܛܠ ܇ ܘܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܕܡ ܡܢܢ ܙܢܐ ܕܗܘܝܗ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܗܝܡܢܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܇ ܡܬܪܢܝܢ ܕܫܘܚܠܦܐ ܩܒܠ . ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܡܛܠ ܡܣ̣ܬܒܪܢ̈ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝXܝ̈ ܡܢ ܥܠܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐܐܫܬܚܠܦ ܇ ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܘܕܐ ܕܠܐ XXXXܐܫܬܚܠܦ : ܙܕܩ̇ ܠܡܐܡܪ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܠܡܗܝܡܢܘ ܇ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܫܠܝܛ ܆ ܘܠܐܐܢ ܗ̣ܘܕܢܫܐܠ ܇ ܡܫܬܟܚ ܗ̇ܘܕܡܨܐ ܕܢܦܫܩ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘܐ̣ ܠܐ ܢܒܨܐ . ܕܠܐ ܕܢܒܥܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ . ܒܚܝܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܘܝܢܢ Xܝܗܫܐ : ܘܠܘ ܗܘܐ ܐܦ ܒܗ ܡܛܠ ܆ ܗ̣ܘܝܢܢ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܠܗܐ . ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܓܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗ .