simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX ܚܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܣܦܩܝܢ ܚܢܢ ܠܡܕܥ ܘܠܐ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܢܐܟܘܠ ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܕܒܝܕ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܫܪܪ ܐܢܘܢ ܡܛܠ . ܐܟ̣ܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܇ ܠܘ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܗ ܕܡܢ ܕܐܬܝܠܕ ܘܥܕܡܐ ܕܡܝܬ̣ ܡܛܠ : ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܕܢܡܘܬ ܠܘ ܕܕܘܡܪܐ ܗܝܐܢ ܐܬܚܙܝ X ܒܦܓܪܗ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܒܚܝܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ X ܠܡܗܘܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܇ ܘܒܗܘ ܕܬܠܬܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ |ܕܡܠܐܟܐ̣̈
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܡܛܠ ܐܘܟܝܬ ܫܒܘܥܐ . ¹¹ XXXX ܥܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܘܬܐ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܪܘܚܐ ܐܡ̣ܪ : ܕܡܐ ܕܐܬ̣ܐ ܪܘܚܐ XX ܩܕܝܫܐ ܇ ܗ̣ܘ ܢܫܒܚܢܝ . : ܡܛܠ ܠܝ ܠܘܬܟ . ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ : ܕܫܒܚ̇ܬ ܘܬܘܒ ܡܫܒܚ ܐܢܐ . ܘܐܦ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܢܣܚܘܦ ܦܬܟܪܐ̣̈ ܘܢܬܒܪ ܓܠܝܦܐ̣̈ ܘܢܕܪܘܦ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܇ ܡܛܠ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܕܡܫܐܠ ܕܥܠ ܡܢܐ ܥ̣ܪܩ ܝܫܘܥ ܠܡܨܪܝܢ ⁰ ܐܡܪܝܢܢ :
PhiloxMab:ComMattLuke ܢܒܢܐܕܝܠܝܕܘܬܗ ܇ XXXX ·XܢXXXXܩXXX . ܬܘܒܕܝܠܗ ܇ ܡܛܠ ܡܛܠ ܓܠܝܦܐ̣̈ ܘܢܕܪܘܦ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܇ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܇ ܡܢ ܪܝܫܐ ܕ܏ܗ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܗ̇ܝ ܕܐܬܬܥܪܩ ܡܫܝܝܢܐ ܠܡXܪܝܢ ܇ XXXX ܠܫܐܕܐ̣̈ ܘܢܥܒܪ ܡܛܠ ܡܛܠ ܢܒܢܐܕܝܠܝܕܘܬܗ ܇ XXXX ·XܢXXXXܩXXX . ܬܘܒܕܝܠܗ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܩܛܠܘ ܛܠܝܐ̈ ܘܥ̣ܪܩ ܡܛܠ ܕܦ̣ܢܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ : ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܫܬܟܚ ܒܡܨܥܬܐ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܗ̇ܝ ܕܟܡܐ ܢܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܫܝܚܐ ܇ XXXX ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ̣ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܇ ܡܢ ܪܝܫܐ ܕ܏ܘ ܇
PhiloxMab:ComMattLuke ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̣̈ ܒܝܕ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܝܢ ܡܛܠ ܠܡ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ . XX ܘܒܝܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܠܦ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܝܢ ܡܠܬܐ . ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܕܩܪܝܗܝ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܠܦ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̣̈ ܒܝܕ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܬܒܪܢܫXܢ ܗܘ̣ܐ ܪܝܫܐ̣ ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܢܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܇ ܡܛܠ ܒܪܝܬܗ ܡܥܠܝ ܡܢܗܘܢ ܒܟܝܢܐ . ܘܠܗܘܢ ܒܝܕ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܓܢܣܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܛܫܝܐ ܦܐܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܚܙܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܡܛܠ ܡܩܪܒ ܠܗ ܕܢܕܝܩ ܒܗܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ .
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܠܐ ܠܩܠܗ ܕܐܒܐ ܚܫܚܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܢܣܬܕܩܘܢ ܫܡܝܐ̣̈ ܘܠܐ ܡܛܠ ܇ ܒܠܥܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܗܘܐ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܗܪܟܐ ܚܠܦ ܐܬܘܬܐ̈ ܐܬܬܣܝܡܘ ܓܘܫܡܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܠܡܠܝܠܐ̈ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܒܗܕܡܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ .
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܚܘܝܐ ܡܚܙܝܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܇ ܟܕ ܛܒ ܗ̣ܝ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܒܦܠܐܬܐ̣ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܠܘܬ ܦܪܨܘܦܐ .
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܚܠܦ ܕܗܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܬܕܟܝ ܠܝܕܥܬܐ ܕܒܓܘܫܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܬܓܡܐ̈ ܘܛܟܣܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܝܬ XXܒܫܡܝܐ ܆
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܟܕܘܐܡ̇ܪܬ ܡܪܟܒܘܬܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܐ̣ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܐ ܕܐܬܩܦܠܬ ܛܥܝܘܬܐ ܇