simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܕܡܙܢ‍ܝܘ ܬܙܢܐ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܘܐܙܠ ܘܢܣܒ ܠܗ ܡܛܠ ܠܗܘܫܥ : ܙܠ ܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܙܢܝܐ : ܘܒܢܝܐ̈ ܕܡܙܢ‍ܝܢ :
P:TweProph [AB] ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܬܒܥ ܐܢܐ ܕܡܗ ܕܐܝܙܪܥܝܠ ܥܠ ܒܝܬܐ ܕܝܗܘ : ܘܐܒܛܠ ܡܛܠ ܘܝܠܕܬ ܠܗ ܒܪܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܩܪܝ ܫܡܗ ܐܝܙܪܥܝܠ :
P:TweProph [AB] ܕܠܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܬܘܒ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ ܡܫܩܠ ܡܛܠ ܬܘܒ ܘܝܠܕܬ ܒܪܬܐ : ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܩܪܝ ܫܡܗ̇ ܠܐ ܐܬܪܚܡܬ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܥܡܝ ܐܢܬܘܢ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܗܘܐ ܠܟܘܢ . ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܘܒܛܢܬ ܬܘܒ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܩܪܝ ܫܡܗ ܠܐ ܥܡܝ :
P:TweProph [AB] ܕܪܒ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܐܝܙܪܥܝܠ ܂   ܩܪܘ ܠܐܚܝܟܘܢ̈ ܥܡܝ : ܡܛܠ ܐܟܚܕܐ : ܘܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܚܕ : ܘܢܣܩܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ :
P:TweProph [AB] ܕܗܝ ܠܐ ܗܘܬ ܐܢܬܬܝ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܒܥܠܗ̇ : ܬܥܒܪ ܡܛܠ ܥܡܝ : ܘܠܐܚܘܬܟܘܢ̈ ܪܚܝܡܬܐ̈ . ܕܘܢܘ ܥܡ ܐܡܟܘܢ : ܕܘܢܘ :
P:TweProph [AB] ܕܒܢܝ̈ ܙܢܝܬܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܡܛܠ ܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ : ܘܐܡܝܬܝܗ̇ ܒܨܗܝܐ . ܘܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܠܐ ܐܪܚܡ :
P:TweProph [AB] ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܝܠܕܬܗܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ ܡܛܠ ܒܨܗܝܐ . ܘܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܠܐ ܐܪܚܡ : ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܙܢܝܬܐ ܐܢܘܢ .
P:TweProph [AB] ܗܠܝܢ ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ ܐܘܪܚܬܗ̇̈ ܒܕܪܕܪܐ̈ : ܘܐܣܘܓ ܡܛܠ ܠܚܡܝ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܝ .
P:TweProph [AB] ܕܛܒ ܗܘܐ ܠܝ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܕܗܫܐ . ܗܝ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬ ܕܐܢܐ ܝܗܒܬ ܡܛܠ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܐܢܘܢ : ܘܬܐܡܪ ܐܗܦܘܟ ܐܙܠ ܠܝ ܠܘܬ ܒܥܠܝ ܩܕܡܝܐ :
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܐܗܦܘܟ ܐܣܒ ܥܒܘܪܝ ܒܙܒܢܗ : ܘܚܡܪܝ ܒܙܒܢܗ : ܘܐܣܒ ܡܛܠ : ܘܡܫܚܐ : ܘܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܐܣܓܝܬ ܠܗ̇ : ܘܡܢܗ ܥܒܕܘ ܒܥܠܐ .
P:TweProph [AB] ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܘܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܐ : ܘܐܡܠܐ ܡܛܠ ܘܡܪܓܢܝܬܗ̇̈ ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܪܚܡܝܗ̇̈ : ܘܠܝ ܛܥܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:TweProph [AB] ܕܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܠܝ : ܠܐ ܬܙܢ‍ܝܢ : ܘܠܐ ܬܗܘܝܢ ܠܓܒܪ : ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܘܬܟܝ .
P:TweProph [AB] ܕܕܝܢܐ ܠܡܪܝܐ ܥܡ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ : ܥܠ ܕܠܝܬ ܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܐܚܪܝܐ̈ . ܨܚ ܒ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܬܬܒ ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܐ : ܘܢܐܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܡܛܠ : ܘܩܛܠܐ : ܘܓܢܒܘܬܐ : ܘܓܘܪܐ : ܣܓܝܘ : ܘܕܡܐ ܒܕܡܐ ܚܠܛܘ .
P:TweProph [AB] ܕܐܢܫ ܠܐ ܕܐܢ ܐܦܠܐ ܡܟܣ : ܘܥܡܟ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܡܬܚܪܐ . ܡܛܠ ܕܕܒܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܐܦ ܢܘܢܐ̈ ܕܒܝܡܐ ܢܣܘܦܘܢ .
P:TweProph [AB] ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ : ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܣܠܝܬ ܝܕܥܬܐ : ܘܐܣܠܝܟ ܡܢ ܡܛܠ : ܘܐܬܬܩܠ ܐܦ ܢܒܝܐ ܕܥܡܟ ܒܠܠܝܐ : ܘܫܬܩܬ ܐܡܟ . ܫܬܩ ܥܡܝ
P:TweProph [AB] ܕܠܡܪܝܐ ܫܒܩܘ . ܘܪܚܡܘ ܙܢܝܘܬܐ : ܘܚܡܪܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܢܣܒܗ ܡܛܠ ܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܘܢܐܟܠܘܢ ܘܠܐ ܢܣܒܥܘܢ : ܙܢ‍ܝܘ ܘܠܐ ܣܓܝܘ :
P:TweProph [AB] ܕܪܘܚܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܐܛܥܝܬ ܐܢܘܢ : ܘܗܦܟܘ ܡܢ ܐܠܗܗܘܢ . ܥܠ ܡܛܠ ܢܣܒܗ ܠܠܒܗܘܢ . ܥܡܝ ܒܬܪܥܝܬܗ ܫܐܠ : ܘܚܘܛܪܗ ܚܘܝܗ :
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܢܙܢ‍ܝܢ̈ ܒܢܬܟܘܢ̈ : ܘܟܠܠܬܟܘܢ̈ ܢܓܘܪܢ̈ . ܠܐ ܡܛܠ ܒܣܡܐ̈ : ܬܚܝܬ ܒܠܘܛܐ ܘܚܘܪܐ : ܘܒܛܡܬܐ ܕܫܦܝܪ ܛܠܠܗ̇ :