simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܫܠܡ . ܠܐ ܗܟܢܐ ܪܫܝܥܐ̈ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܘܪܐ ܕܕܪܝܐ ܪܘܚܐ .
P:Ps [AB] ܕܝܕܥ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܝܩܕ ܪܘܓܙܗ : ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܡܛܠ ܒܪܬܝܬܐ .   ܢܫܩܘ ܒܪܐ ܕܠܐ ܢܪܓܙ : ܘܬܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ :
P:Ps [AB] ܕܡܪܝܐ ܣܡܟܢܝ . ܠܐ ܐܕܚܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ̈ ܕܥܡܐ : ܕܚܕܪܘܢܝ ܡܛܠ : ܘܥܢܢܝ ܡܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ . ܐܢܐ ܫܟܒܬ ܘܕܡܟܬ ܘܐܬܬܥܝܪܬ :
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܡܚܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܥܠ ܦܟܝܗܘܢ̈ : ܘܫܢܐ̈ ܡܛܠ : ܕܚܕܪܘܢܝ ܘܣܡܘ ܥܠܝ .   ܩܘܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ :
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ ܒܫܠܝܐ ܬܥܡܪܢܝ . ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܛܠ ܘܕܡܫܚܗܘܢ : ܣܓܝܘ ܒܫܠܡܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܐܢܐ ܐܫܟܒ ܘܐܕܡܟ :
P:Ps [AB] ܕܠܘܬܟ ܗܘ ܡܨܠܐ ܐܢܐ . ܡܪܝܐ ܒܨܦܪܐ ܬܫܡܥ ܩܠܝ : ܘܒܨܦܪܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝܝ . ܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܓܥܬܝ ܡܠܟܝ ܘܐܠܗܝ :
P:Ps [AB] ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܨܒܐ ܪܘܫܥܐ : ܘܠܐ ܢܥܡܪ ܥܡܟ ܒܝܫܐ .   ܘܠܐ ܡܛܠ . ܡܪܝܐ ܒܨܦܪܐ ܬܫܡܥ ܩܠܝ : ܘܒܨܦܪܐ ܐܬܛܝܒ ܘܐܬܚܙܐ ܠܟ .
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܡܛܠ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܒܕܚܠܬܟ ܡܪܝܐ ܕܒܪܝܢܝ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ :
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܥܘܠܐ ܒܓܘܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܕܡܪܡܪܘܟ . ܢܚܕܘܢ ܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܟ : ܠܥܠܡ ܢܫܒܚܘܢܟ ܡܛܠ ܡܢ ܡܘܠܟܢܝܗܘܢ̈ : ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܘܠܗܘܢ ܕܚܘܩ ܐܢܘܢ :
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ : ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܣܟܪܐ ܡܩܒܠܬܐ ܬܥܛܦܢܝ . ܡܛܠ ܢܫܒܚܘܢܟ ܘܬܥܡܪ ܒܗܘܢ : ܢܬܥܫܢܘܢ ܒܟ ܟܠ ܪܚܡܝ̈ ܫܡܟ .
P:Ps [AB] ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ : ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ . ܘܢܦܫܝ ܡܛܠ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ : ܘܐܦ ܠܐ ܒܚܡܬܟ ܬܪܕܝܢܝ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ . ܘܢܦܫܝ ܐܬܬܙܝܥܬ ܛܒ : ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܬܪܕܝܢܝ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ : ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܛܝܒܘܬܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܡܘܬܐ ܕܘܟܪܢܟ : ܘܒܫܝܘܠ ܡܢܘ ܡܘܕܐ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ . ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܘܦܨܗ̇ ܠܢܦܫܝ : ܘܦܪܘܩܝܢܝ
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܒܡܘܬܐ ܕܘܟܪܢܟ : ܘܒܫܝܘܠ ܡܢܘ ܡܘܕܐ ܠܟ . ܠܐܝܬ ܡܛܠ . ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܘܦܨܗ̇ ܠܢܦܫܝ : ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܟ .
P:Ps [AB] ܕܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܟܬܝ . ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܒܥܘܬܝ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܦܪܘܩܘ ܡܢܝ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ :
P:Ps [AB] ܕܚܒܠ ܥܘܠܐ ܘܒܛܢ ܫܘܩܪܐ ܘܝܠܕ ܥܬܐ . ܒܪܐ ܚܦܪ ܘܚܛܗ̇ : ܡܛܠ ܘܡܬܩܢ ܠܗ ܡܐܢܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ : ܓܐܪܘܗܝ̈ ܥܒܕ ܠܕܝܩܕܝܢ .    
P:Ps [AB] ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ . ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܡܛܠ ܥܠ ܫܡܝܐ . ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܥܠܝܡܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ : ܬܩܢܬ ܬܫܒܘܚܬܟ :
P:Ps [AB] ܕܚܙܘ ܫܡܝܟ̈ ܥܒܕܐ ܕܨܒܥܬܟ̈ : ܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܕܬܩܢܬ .     ܡܛܠ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ .