simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ ܗܘ ܪܗܛܢ̈ . ܘܡܣܬܪܗܒܝܢ ܠܡܐܫܕ ܡܛܠ ܠܐ ܬܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܐܠܐ ܟܠܝ ܪܓܠܟ ܡܢ ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܗܢܐ ܡܗܦܟܢܘܬܐ ܕܫܒܪܐ̈ ܬܩܛܘܠ ܐܢܘܢ . ܘܛܘܥܝܝ ܕܚܣܝܪܝ̈ ܡܛܠ ܘܐܟܠܘ ܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܘܪܚܬܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܣܒܥܘ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܗܒ ܚܟܡܬܐ . ܘܡܢ ܦܘܡܗ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ . ܘܢܛܪ ܡܛܠ . ܗܝܕܝܢ ܬܣܬܟܠ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܬܫܟܚ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ . ܗܠܟ ܗܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܒܐ̈ . ܘܛܪ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܢܘܓܪܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܠܟ . ܘܫܠܡܐ ܡܛܠ ܡܢܗ̇ . ܒܪܝ : ܠܐ ܬܛܥܐ ܢܡܘܣܝ . ܘܦܘܩܕܢܝ̈ ܢܛܪ ܠܒܟ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܠܡܢ ܕܪܚܡ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܪܕܐ ܠܗ : ܐܝܟ ܐܒܐ ܕܪܕܐ ܠܒܪܗ . ܡܛܠ ܒܪܝ : ܡܪܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܬܣܠܐ . ܘܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟ ܒܡܟܣܢܘܬܗ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܛܒܐ ܗܝ ܬܐܓܘܪܬܗ̇ ܡܢ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܣܐܡܐ . ܘܡܢ ܕܗܒܐ ܡܛܠ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܫܟܚ ܚܟܡܬܐ . ܘܠܒܪ ܒܣܪܐ ܕܐܫܟܚ ܣܘܟܠܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟ . ܘܢܢܛܪ ܪܓܠܟ : ܕܠܐ ܬܬܨܝܕ . ܠܐ ܬܬܟܠܐ ܡܛܠ ܬܕܚܠ ܡܢ ܕܠܘܚܝܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ : ܘܡܢ ܚܐܦܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܡܐ ܕܐܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܛܡܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܬܪܝܨܐ̈ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܬܛܢ ܒܓܒܪܐ ܥܘܠܐ . ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܝܘܠܦܢܐ ܛܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ . ܢܡܘܣܝ ܠܐ ܬܫܒܩܘܢ . ܒܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܫܡܥܘ ܒܢܝܐ̈ ܡܪܕܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܘܨܘܬܘ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܗܝ ܗܝ ܚܝܝܟ̈ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܠܐ ܬܐܙܠ . ܘܠܐ ܬܛܢ ܡܛܠ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܬܩܠ . ܚܡܣܢ ܒܡܪܕܘܬܝ : ܘܠܐ ܬܫܒܩܝܗ̇ . ܛܪܝܗ̇
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗܝ ܕܥܘܠܐ . ܘܚܡܪܐ ܕܥܬܐ ܫܬܝܢ . ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ . ܘܦܪܝܕܐ ܗܝ ܫܢܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗܘܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܚܝܐ̈ ܐܢܝܢ ܠܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗܝܢ . ܘܒܣܪܗ ܟܠܗ ܡܐܣܐ . ܒܟܠ ܡܛܠ ܐܕܢܟ . ܠܐ ܢܙܠܢ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܐܠܐ ܛܪ ܐܢܝܢ ܒܓܘܗ ܕܠܒܟ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܢܗ ܗܘ ܡܦܩܢܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܥܒܪ ܡܢܟ ܦܘܡܐ ܥܩܝܡܐ . ܘܪܢܝܐ ܡܛܠ ܠܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗܝܢ . ܘܒܣܪܗ ܟܠܗ ܡܐܣܐ . ܒܟܠ ܙܘܗܪ ܛܪ ܠܒܟ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܕܒܫܐ ܗܘ ܡܛܦܢ̈ ܣܦܘܬܗ̇̈ ܕܢܘܟܪܝܬܐ . ܘܪܟܝܟܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܐܕܢܟ . ܕܬܙܕܗܪ ܒܬܪܥܝܬܐ . ܘܝܕܥܬܐ ܣܦܘܬܟ̈ ܢܢܛܪܢ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܢܝܢ ܕܡܪܝܐ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܓܒܪܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܬܛܥܐ ܒܪܝ ܒܢܘܟܪܝܬܐ . ܘܐܦܠܐ ܬܥܦܩ ܥܘܒܗ̇ ܕܢܘܟܪܝܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܒܪܟ ܢܦܠܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܥܠܕܒܒܟ . ܓܪܓ ܗܟܝܠ ܚܒܪܟ ܡܛܠ . ܘܐܬܬܚܕܬ ܒܡܡܠܠܐ ܕܣܦܘܬܟ̈ . ܥܒܕ ܗܟܢܐ ܒܪܝ : ܘܐܬܦܨܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܗܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܐ ܬܒܪܗ . ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܢܬܬܒܪ : ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܡܬܗܦܟ ܒܠܒܗ . ܘܚܫܠ ܒܝܫܬܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܫܓܫ ܒܝܬ ܬܪܝܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܠܝܐ ܛܢܢܐ . ܠܐ ܚܐܣ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ . ܘܠܐ ܢܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܡܛܠ ܨܥܪܐ : ܘܢܕܪܟܝܘܗܝ : ܘܚܣܕܗ ܠܐ ܢܬܛܥܐ . ܚܡܬܗ ܓܝܪ ܕܓܒܪܐ
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܢ ܟܘܬܐ ܕܒܝܬܗ̇ : ܘܡܢ ܟܣܘܤܛܪܘܢ ܐܕܝܩܬ . ܘܚܙܬ ܫܒܪܐ̈ ܡܛܠ . ܕܢܢܛܪܟ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܡܫܕܠܢܝܢ̈ ܡܠܝܗ̇̈ .