simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] ܕܟܠ ܚܡܝܪ : ܘܟܠ ܕܒܫ : ܠܐ ܬܣܩܘܢ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ . ܟܠ ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ .
P:Lev [AB] ܕܚܛܗܐ ܗܘ . ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܠܟܗܢܐ : ܘܢܙܘܪ ܟܗܢܐ ܡܢܗ ܡܠܐ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܢܣܘܟ ܥܠܘܗܝ ܡܫܚܐ : ܘܠܐ ܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܠܒܘܢܬܐ :
P:Lev [AB] ܕܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ . ܘܟܠ ܚܛܗܐ ܕܥܐܠ ܡܢ ܕܡܗ ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ ܡܛܠ ܘܢܬܬܫܝܓ ܒܡܝܐ̈ . ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܢܐܟܠܘܢܗ :
P:Lev [AB] ܕܟܠ ܡܢ ܕܢܐܟܘܠ ܬܪܒܐ ܡܢ ܒܥܝܪܐ : ܕܡܬܩܪܒ ܡܢܗ̇ ܩܘܪܒܢܐ ܡܛܠ ܕܐܟܝܠܐ ܠܚܝܘܬܐ : ܢܬܥܒܕ ܠܟܠ ܥܒܕ : ܘܡܐܟܠ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢܗ .
P:Lev [AB] ܕܚܕܝܐ ܕܦܘܪܫܢܐ : ܘܫܩܐ ܕܦܘܪܫܢܐ : ܢܣܒܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܥܠܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ : ܠܗ ܬܗܘܐ ܡܢܬܐ ܫܩܐ ܕܝܡܝܢܐ .
P:Lev [AB] ܕܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ . ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܒܝܘܡܐ ܡܛܠ ܬܦܩܘܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܥܕܡܐ ܕܡܠܝܢ ܝܘܡܝ̈ ܫܘܡܠܝܟܘܢ :
P:Lev [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕܬ . ܘܥܒܕܘ ܐܗܪܘܢ ܘܒܢܘܗܝ̈ : ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ : ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ : ܘܛܪܘ ܢܛܘܪܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ :
P:Lev [AB] ܕܝܘܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ . ܘܢܣܒܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܛܠ : ܘܕܟܪܐ ܠܕܒܚܐ ܫܠܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܣܡܝܕܐ ܕܦܝܠ ܒܡܫܚܐ :
P:Lev [AB] ܕܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠܝܟܘܢ . ܘܥܒܕܘ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܡܛܠ ܡܪܝܐ . ܘܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ ܠܐ ܬܦܩܘܢ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ :
P:Lev [AB] ܕܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ . ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܦܛܝܪܐ ܥܠ ܓܢܒ ܡܕܒܚܐ :
P:Lev [AB] ܕܩܝܡܬܟ ܗܝ ܘܩܝܡܬܐ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ . ܘܐܘܟܠܘܗܝ ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ :
P:Lev [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕܬ . ܘܚܕܝܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܘܫܩܐ ܕܦܘܪܫܢܐ : ܡܛܠ ܗܝ ܘܩܝܡܬܐ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ :
P:Lev [AB] ܕܩܝܡܬܟ ܗܝ : ܘܩܝܡܬܐ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ : ܐܬܝܗܒܬ ܡܢ ܕܒܚܐ̈ ܡܛܠ : ܐܟܘܠܘ ܒܐܬܪܐ ܕܕܟܐ : ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܒܢܬܟ̈ ܥܡܟ :
P:Lev [AB] ܡܢܐ ܠܐ ܐܟܠܬܘܢ ܚܛܗܐ ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܩܕܘܫ ܡܛܠ : ܘܥܠ ܐܝܬܡܪ : ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܗܪܘܢ ܕܐܫܬܚܪ ܠܗ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ .
P:Lev [AB] ܕܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ : ܘܠܗ ܗܘ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ . ܕܢܫܩܘܠ ܚܛܗܗ̇ ܡܛܠ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܟܠܬܘܢ ܚܛܗܐ ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ :
P:Lev [AB] ܕܛܡܐܝܢ ܐܢܘܢ : ܢܫܪܐ : ܘܕܝܬܐ . ܘܢܥܒܐ : ܒܓܢܣܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ : ܛܡܐ ܗܘ ܠܟܘܢ . ܘܗܠܝܢ ܐܣܠܘ ܡܢ ܦܪܚܬܐ̈ : ܘܠܐ ܢܬܐܟܠܘܢ :
P:Lev [AB] ܕܛܡܐܝܢ ܐܢܘܢ ܠܟܘܢ . ܘܗܠܝܢ ܕܛܡܐܝܢ ܒܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܡܛܠ ܦܓܪܝܗܘܢ̈ : ܢܚܠܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ : ܘܢܗܘܐ ܛܡܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ :
P:Lev [AB] ܕܛܡܐܝܢ ܐܢܘܢ . ܠܐ ܬܛܡܐܘܢ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܒܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܡܛܠ : ܡܢ ܟܠ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢܗܘܢ :
P:Lev [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܘܬܬܩܕܫܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܩܕܝܫܝܢ : ܡܛܠ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܕܠܐ ܬܬܛܡܐܘܢ ܒܗܘܢ : ܠܐ ܬܬܛܡܐܘܢ ܒܗܘܢ .
P:Lev [AB] ܕܩܕܝܫ ܐܢܐ : ܠܐ ܬܛܡܐܘܢ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܒܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܘܬܬܩܕܫܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܩܕܝܫܝܢ :