simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܀ ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܁ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ . ܗܢܘ ܗܘ ܕܐܡܪܬ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ .
P:John [AB] ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝܗܒ . ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܘܛܝܒܘܬܐ ܂ ܒܝܕ ܡܛܠ ܀ ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܂ ܚܠܦ ܛܝܒܘܬܐ .
P:John [AB] ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ . ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܢܬܝܕܥ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܥܠܘܗܝ ܇ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܓܒܪܐ ܁ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ .
P:John [AB] ܗܢܐ ܐܬܝܬ ܐܢܐ ܂ ܕܒܡܝܐ̈ ܐܥܡܕ ܀ ܘܐܣܗܕ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܛܠ ܗܘ ܡܢܝ . ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܢܬܝܕܥ ܠܐܝܣܪܐܝܠ .
P:John [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܟܠ ܐܢܫ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܐܢܫ ܢܣܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒܕ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܂ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ .
P:John [AB] ܕܡܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܘܥܡܕܝܢ . ܠܐ ܡܛܠ ܀ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܒܥܝܢ ܝܘܢ ܂ ܕܥܠ ܓܢܒ ܫܠܝܡ .
P:John [AB] ܩܠܗ ܕܚܬܢܐ . ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܚܕܘܬܐ ܕܝܠܝ ܗܐ ܡܡܠܝܐ . ܠܗܘ ܗܘ ܡܛܠ . ܪܚܡܗ ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܂ ܗܘ ܕܩܐܡ ܘܨܐܬ ܠܗ . ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܚܕܐ
P:John [AB] ܡܠܬܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܗܝ . ܕܡܣܗܕܐ ܗܘܬ ܕܐܡܪ ܠܝ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕܬ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܀ ܡܢ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܫܡܪܝܐ̈ .
P:John [AB] ܡܠܬܗ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ . ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܛܠ . ܘܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܒܗ
P:John [AB] ܡܠܬܟܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܒܗ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܫܡܥܢ ܘܝܕܥܢ ܆ ܕܗܢܘ ܡܛܠ ܒܗ ܡܛܠ ܡܠܬܗ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ . ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ
P:John [AB] ܕܒܗܘ ܕܗܘ ܫܕܪ ܂ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܨܘ ܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܥܬܘܢ ܆ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢ . ܘܡܠܬܗ ܠܐ ܡܩܘܝܐ ܒܟܘܢ .
P:John [AB] ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒܕ ܒܟܪܝܗܐ̈ . ܘܣܠܩ ܝܫܘܥ ܠܛܘܪܐ ܆ ܡܛܠ ܕܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܂ ܕܛܒܪܝܘܣ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
P:John [AB] ܕܪܘܚܐ ܪܒܬܐ ܢܫܒܬ ܗܘܬ . ܘܕܒܪܘ ܐܝܟ ܐܣܛܕܘܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܡܛܠ ܐܬܝ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܝܡܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܦ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ .
P:John [AB] ܕܚܙܝܬܘܢ ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܕܐܟܠܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܣܒܥܬܘܢ . ܠܐ ܡܛܠ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܆ ܠܐ ܗܘܐ
P:John [AB] ܐܒܐ . ܘܡܢ ܕܢܐܟܠܢܝ ܁ ܐܦ ܗܘ ܢܐܚܐ ܡܛܠܬܝ . ܗܢܘ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܛܠ ܡܩܘܐ ܂ ܘܐܢܐ ܒܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܐ ܚܝܐ . ܘܐܢܐ ܚܝ ܐܢܐ
P:John [AB] ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܇ ܐܠܐ ܝܗܝܒ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܇ ܘܡܢܘ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ .
P:John [AB] ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܆ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܙܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܠܟܘܢ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܇ ܐܠܐ ܝܗܝܒ ܠܗ ܡܢ ܐܒܝ .
P:John [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܛܠܗ ܀ ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܥܕܥܐܕܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܓܠܝܠܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܒܝܗܘܕ ܆
P:John [AB] ܕܐܢܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܝܢ̈ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܂ ܒܟܠ ܥܕܢ ܡܛܝܒ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܥܠܡܐ ܠܡܣܢܟܘܢ . ܠܝ ܕܝܢ ܂ ܣܢܐ .
P:John [AB] ܕܙܒܢܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡ . ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܂ ܘܦܫ ܠܗ ܒܓܠܝܠܐ . ܡܛܠ ܣܩܘ ܠܥܕܥܐܕܐ ܗܢܐ . ܐܢܐ ܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܗܫܐ ܠܥܕܥܐܕܐ ܗܢܐ .