simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ . ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܥܒܕ . ܘܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ : ܘܩܕܫܗ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܐܚܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܡܛܠ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܟܠܗ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܥܐ :
P:Gen [AB] ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ : ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ .
P:Gen [AB] ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ : ܡܛܠ ܓܪܡܐ ܡܢ ܓܪܡܝ̈ : ܘܒܣܪܐ ܡܢ ܒܣܪܝ : ܗܕܐ ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ : ܘܢܩܦ ܠܐܢܬܬܗ . ܡܛܠ ܡܢ ܒܣܪܝ : ܗܕܐ ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ .
P:Gen [AB] ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ : ܡܬܦܬܚܢ̈ ܡܛܠ ܠܗ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܐܡܪ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܡܡܬ ܬܡܘܬܘܢ .
P:Gen [AB] ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܘܩܪܐ ܐܕܡ ܫܡܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ ܡܛܠ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ : ܥܕܡܐ ܕܬܗܦܘܟ ܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ .
P:Gen [AB] ܕܗܝ ܗܘܬ ܐܡܐ ܕܟܠ ܕܚܝ . ܘܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܠܐܢܬܬܗ ܡܛܠ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܘܩܪܐ ܐܕܡ ܫܡܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ :
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬ ܒܨܘܠܦܬܝ̈ : ܘܛܠܝܐ ܒܫܘܩܦܝ̈ . ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܛܠ ܥܕܐ ܘܨܠܐ : ܫܡܥܝܢ̈ ܩܠܝ ܢܫܝ̈ ܠܡܟ : ܨܘܬܝܢ̈ ܠܡܐܡܪܝ .
P:Gen [AB] ܕܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ ܩܐܝܢ : ܘܠܡܟ ܠܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ . ܘܚܟܡ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬ ܒܨܘܠܦܬܝ̈ : ܘܛܠܝܐ ܒܫܘܩܦܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܙܪܥܐ ܐܚܪܢܐ : ܚܠܦ ܗܒܝܠ ܕܩܛܠܗ ܩܐܝܢ . ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܗ . ܘܒܛܢܬ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ : ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܫܝܬ :
P:Gen [AB] ܕܢܣܒܗ ܐܠܗܐ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܘܠܝܬܘܗܝ :
P:Gen [AB] ܕܒܣܪܐ ܗܘ : ܘܢܗܘܘܢ ܝܘܡܬܗ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܡܢ ܟܠ ܕܓܒܘ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ :
P:Gen [AB] ܕܥܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ ܥܠ ܒܢܬ̈ ܐܢܫܐ : ܘܝܠܕܝ̈ ܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܘܓܢܒܪܐ̈ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ : ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪܟܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܬܬܘܚܬ ܕܥܒܕܬ ܐܢܘܢ . ܘܢܘܚ ܐܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܠܒܥܝܪܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܪܚܫܐ̈ : ܘܥܕܡܐ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ :
P:Gen [AB] ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܡܛܠ : ܘܐܬܡܠܝܬ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ :
P:Gen [AB] ܕܐܬܡܠܝܬ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܗܐ ܡܚܒܠ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܡܛܠ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܩܕܡܝ :
P:Gen [AB] ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܙܕܝܩ ܐܢܬ ܩܕܡܝ ܒܕܪܐ ܗܢܐ . ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܡܛܠ . ܨܚ ܘ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܥܘܠ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܒܝܬܟ ܠܩܒܘܬܐ :
P:Gen [AB] ܕܡܟܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܚܬ ܐܢܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܡܛܠ : ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ : ܠܡܚܝܘ ܙܪܥܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܕܡܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܝܘܢܐ ܢܝܚܐ ܠܦܣܬ ܪܓܠܗ̇ : ܘܗܦܟܬ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ :