simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܓܘܗ ܕܠܒܟ ܡܠܐ ܢܟܠܐ . ܒܪܝ ܐܢ ܡܛܠ . ܕܠܡܐ ܢܣܓܐ ܡܪܝܐ ܐܣܘܪܝܟ̈ . ܘܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ ܢܪܡܝܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܬܬܚܟܡ ܒܐܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ : ܩܒܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܡܛܠ ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܠܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ܐܬܕܒܩ ܒܗ̇ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܒܩܐ ܕܗܒܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܕܘܪܐ . ܣܒܪ ܒܗ ܘܗܘ ܢܬܪܘܨ ܐܘܪܚܬܟ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܚܢܢܐ ܗܘ : ܘܪܚܡܬܢܐ ܡܪܝܐ . ܘܫܡܥ ܘܦܪܩ ܒܟܠܥܕܢ ܕܥܩܬܐ . ܡܛܠ ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ : ܘܐܪܡܝܗ . ܐܘ ܡܢ ܗܘ ܩܪܝܗܝ : ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܟ ܪܒܘܬܗ : ܗܟܢܐ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܫܡܗ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ . ܕܕܚܠ ܠܐܠܗܐ : ܢܬܩܢ ܠܒܗ . ܘܕܫܒܩ ܠܗ : ܡܘܒܕ ܠܪܘܚܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܬܚܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܫܒܚ ܠܐܒܐ ܥܠ ܡܛܠ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܨܚ ܐ ܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܐܒܗܐ̈ ܫܡܥܘ ܘܥܒܕܘ .
P:Ecclus [AB] ܕܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܒܘܪܟܬܗ̈ . ܒܘܪܟܬܗ ܕܐܒܐ ܬܩܝܡ ܡܛܠ ܡܢ ܕܡܝܩܪ ܠܐܡܗ . ܒܪܝ . ܒܥܒܕܐ̈ ܘܒܡܠܬܐ ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܩܪܐ ܗܘܐ ܠܟ . ܐܝܩܪܗ ܓܝܪ ܕܓܒܪܐ : ܐܝܩܪܗ ܗܘ ܡܛܠ ܘܠܘܛܬܗ̇ ܕܐܡܐ ܬܥܩܘܪ ܥܩܪܐ̈ . ܠܐ ܬܬܝܩܪ ܒܨܥܪܗ ܕܐܒܘܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܓܕܦ ܡܢ ܕܫܐܛ ܠܐܒܘܗܝ . ܘܠܝܛ ܩܕܡ ܒܪܝܗ ܡܢ ܕܡܨܥܪ ܠܐܡܗ ܡܛܠ ܗܝ ܬܬܕܟܪ ܠܟ : ܐܝܟ ܚܘܡܐ ܥܠ ܓܠܝܕܐ ܠܡܒܛܠܘ ܚܛܗܝܟ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܡܟܝܟܐ̈ ܐܪܙܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܪܒ ܒܥܠܡܐ ܐܙܥܪ ܢܦܫܟ . ܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܬܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܕܣܓܝ ܡܢܟ ܐܬܚܘܝ ܠܟ . ܕ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܟ ܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ . ܓ ܘܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܬܥܣܩ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܕܡܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܬܥܣܩ . ܡܛܠ ܕܕܣܓܝ ܡܢܟ ܐܬܚܘܝ ܠܟ . ܕ
P:Ecclus [AB] ܕܡܢ ܢܨܒܬܐ ܒܝܫܬܐ ܢܨܒܬܗ . ܛ ܠܒܐ ܚܟܝܡܐ ܢܣܬܟܠ ܒܡܬܠܐ̈ ܡܛܠ ܬܗܘܐ ܡܠܟ ܠܡܦܣܘ . ܚ ܠܡܚܘܬܗ ܕܡܡܝܩܢܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܣܝܘܬܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܗܦܟܐܝܬ ܐܗܠܟ ܥܡܗ . ܘܩܕܡܝ ܐܒܩܝܘܗܝ . ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܡܛܠ ܐܢ ܢܗܝܡܢ ܒܝ : ܢܐܪܬܢܝ . ܘܢܩܒܠܢܝ ܠܟܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ ܕܥܠܡܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܬ ܒܗܬܬܐ ܕܒܪܝܐ ܚܛܗܐ̈ . ܘܐܝܬ ܒܗܬܬܐ ܕܐܝܩܪܗ̇ ܡܛܠ ܚܛܘܦܐ̈ . ܥܕܢܐ ܛܪ : ܘܕܚܠ ܡܢ ܒܝܫܐ . ܘܡܢ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܒܗܬ . ܐ
P:Ecclus [AB] ܕܒܡܐܡܪܐ ܗܘ ܡܬܝܕܥܐ ܚܟܡܬܐ . ܘܣܘܟܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܠܫܢܐ . ܗ ܡܛܠ . ܓ ܠܐ ܬܟܠܐ ܦܬܓܡܐ ܒܥܕܢܗ : ܘܠܐ ܬܛܫܐ ܚܟܡܬܟ . ܕ
P:Ecclus [AB] ܕܡܪܝܐ ܬܒܘܥܐ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܝܒܐ̈ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܚܛܝܬ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܚܝܠܟ : ܠܡܐܙܠ ܒܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܟ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܡܢ ܗܘ ܡܨܐ ܚܝܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܠܗܐ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܗܘ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܝܒܐ̈ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܚܛܝܬ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܡܕܡ .
P:Ecclus [AB] ܕܪܚܡܐ̈ ܘܪܘܓܙܐ ܥܡܗ . ܘܥܠ ܪܫܝܥܐ̈ ܢܬܬܢܝܚ ܪܘܓܙܗ . ܠܐ ܡܛܠ ܠܝ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ : ܕܠܐ ܚܛܗܐ̈ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܬܘܣܦ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܦܩ ܪܘܓܙܐ : ܘܠܥܕܢ ܦܘܪܥܢܐ ܐܒܕܢܐ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܡܛܠ . ܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܕܬܬܘܒ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܥܟܪ ܡܢ ܝܘܡ ܠܝܘܡ .