simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܥܠܡܐ ܒܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܨܒܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
P:Cor [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܫܐܠܝܢ . ܘܐܪܡܝܐ̈ ܚܟܡܬܐ ܒܥܝܢ . ܚܢܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܒܫܛܝܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܢܐܚܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ .
P:Cor [AB] ܕܫܛܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܘܟܪܝܗܘܬܗ ܡܛܠ ܘܐܪܡܝܐ̈ ܆ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ .
P:Cor [AB] ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ . ܘܥܒܕܗ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܁ ܐܘ ܚܒܬܐ ܆ ܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܡܬܓܠܐ . ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܓܠܐ ܠܗ .
P:Cor [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܒܗܪ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܕܝܠܟܘܢ ܗܘ ܡܛܠ ܆ ܡܪܝܐ ܝܕܥ ܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܂ ܕܣܪܝܩܢ̈ ܐܢܝܢ̈ .
P:Cor [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܬܗܘܘܢ ܕܝܢܝܢ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܚܫܝܫ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܒܗܕܐ ܐܙܕܕܩܬ . ܕܝܢܝ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܗܘ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܒܨܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܘܐܢ ܢܣܒܬ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܪܥܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܇ ܘܐܢܫ ܥܠ ܚܒܪܗ ܠܐ ܢܬܪܝܡ
P:Cor [AB] ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ . ܚܢܢ ܟܪܝܗܐ̈ . ܡܛܠ ܬܐܛܪܘܢ ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܠܡܠܐܟܐ̈ ܂ ܘܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܚܢܢ ܫܛܝܐ̈
P:Cor [AB] ܗܢܐ ܫܕܪܬ ܠܘܬܟܘܢ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܂ ܡܛܠ ܒܣܒܪܬܐ . ܒܥܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟܘܢ ܕܒܝ ܬܬܕܡܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝܓ
P:Cor [AB] ܗܢܐ ܢܥܒܕ ܥܕܥܐܕܐ ܆ ܠܐ ܒܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܁ ܘܠܐ ܒܚܡܝܪܐ ܡܛܠ ܦܛܝܪܐ . ܦܨܚܐ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܆ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܂ ܕܐܬܢܟܣ ܚܠܦܝܢ .
P:Cor [AB] ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܥܠܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܓܠܙܝܢ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܩܢܘܡܟܘܢ ܚܒܬܘܢ ܠܟܘܢ ܆ ܕܕܝܢܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ .
P:Cor [AB] ܙܢܝܘܬܐ ܆ ܐܢܫ ܐܢܬܬܗ ܢܐܚܘܕ ܇ ܘܐܢܬܬܐ ܠܒܥܠܗ̇ ܬܐܚܘܕ . ܡܛܠ ܠܝ ܕܝܢ ܆ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܓܒܪܐ ܕܠܐܢܬܬܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒ . ܐܠܐ
P:Cor [AB] ܪܓܬܐ ܕܦܓܪܟܘܢ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܠܡܚܝܠܐ̈ ܆ ܠܘ ܡܢ ܡܛܠ ܆ ܘܬܘܒ ܠܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܬܬܦܢܘܢ . ܕܠܐ ܢܢܣܝܟܘܢ ܣܛܢܐ
P:Cor [AB] ܐܢܢܩܐ ܕܙܒܢܐ ܆ ܕܦܩܚ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܐܣܝܪ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܗܘܐ ܡܗܝܡܢ . ܘܣܒܪ ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܫܦܝܪܐ ܇
P:Cor [AB] ܗܢܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܕܠܐ ܨܦܬܐ ܬܗܘܘܢ . ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܙܕܩܐ ܕܚܫܚܬܐ . ܥܒܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܣܟܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
P:Cor [AB] ܕܟܪܝܗ ܗܘ ܇ ܡܫܬܪܪܐ ܠܡܐܟܠ ܕܕܒܝܚܐ ܆ ܘܐܒܕ ܠܗ ܒܝܕܥܬܟ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬ ܒܟ ܝܕܥܬܐ ܂ ܕܣܡܝܟ ܐܢܬ ܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܐ ܬܐܪܬܗ
P:Cor [AB] ܗܢܐ ܐܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܟܫܠܐ ܠܐܚܝ ܆ ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܐܟܘܠ ܂ ܕܠܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ̈ ܡܪܥܬܐ̈ ܆ ܒܡܫܝܚܐ ܗܘ ܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Cor [AB] ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܗܘ ܘܠܐ ܠܗ ܠܟܪܘܒܐ ܕܢܟܪܘܒ ܇ ܘܐܝܢܐ ܕܡܕܪܟ ܥܠ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠܬܢ ܗܘ ܐܡܪ ܇ ܘܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ ܆
P:Cor [AB] ܗܕܐ ܟܬܒܬ ܆ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܠܝ . ܦܩܚ ܠܝ ܓܝܪ ܕܡܡܬ ܐܡܘܬ ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܣܒܪܬܗ ܢܐܚܘܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܚܫܚܬ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܘ
P:Cor [AB] ܕܐܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܠܣܒܪܬܐ ܀ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ . ܠܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܝܬ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܚܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܆