simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܕܢܣܒ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܘܫܒܢ ܦܪܢܝܬܐ . ܘܐܬܪܡܝܘ ܡܛܠ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܬܡܢ : ܐܝܟ ܕܢܥܡܪ ܥܡܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ .
P:2Macc [AB] ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܡܥܒܕ ܕܘܟܝܗ ܕܗܝܟܠܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܡܛܠ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ : ܡܒܪܟ ܗܘ ܐܠܗܢ : ܗܘ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܪܫܝܥܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܩܪܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܥܡܢ : ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܨܝܕܝܢ . ܡܛܠ ܘܕܒܚܐ̈ . ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܝܗܘܕܐ : ܡܕܡ ܕܐܬܒܕܪܘ ܗܘܘ
P:2Macc [AB] ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܡܥܒܕ ܕܘܟܝܐ : ܟܬܒܢ ܐܦ ܠܟܘܢ . ܕܐܦ ܡܛܠ . ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ ܡܢܗܘܢ : ܫܕܪܘ ܘܣܒܘ ܠܟܘܢ .
P:2Macc [AB] ܣܘܓܐܐ ܕܬܘܢܝܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ . ܐܬܒܛܠ ܠܢ ܕܒܥܡܠܐ ܢܬܩܢ ܡܛܠ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܥܒܝܕܬܐ̈ : ܘܥܠ ܬܘܢܝܐ ܕܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ :
P:2Macc [AB] ܕܨܒܐ ܕܢܢܝܚ ܘܢܒܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ : ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠ ܡܛܠ ܚܫܡܝܬܐ ܘܢܝܚܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ : ܠܗ ܕܝܠܗ ܠܐ ܗܘܬ ܦܫܝܩܐ : ܐܠܐ
P:2Macc [AB] ܒܘܣܡܐ ܘܢܝܚܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ : ܚܕܝܐܝܬ ܩܒܠܢ ܥܠܝܢ ܥܡܠܐ ܡܛܠ : ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܥܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ
P:2Macc [AB] ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܘܕܣܢܐ ܗܘܐ ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܦ ܡܛܠ ܒܫܠܝܐ ܘܒܫܠܡܐ ܥܡܪܐ ܗܘܬ . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪ ܡܬܢܛܪܝܢ ܗܘܘ
P:2Macc [AB] ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܗܠܝܢ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܝܢ ܡܛܠ ܕܒܟܠܗ ܥܠܡܐ . ܕܠܐ ܡܬܚܠܨ ܘܠܐ ܡܬܓܢܒ . ܗܠܝܕܘܪܘܣ ܕܝܢ
P:2Macc [AB] ܗܝܟܠܐ : ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܓܘܚܟܐ ܘܠܒܘܙܚܐ . ܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܡܚܝܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܟܢܫܝܢ̈ ܟܢܫܝܢ̈ . ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܫܦܝܢ
P:2Macc [AB] ܕܒܫܪܪܐ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܬܡܢ . ܘܬܩܒܠܝܘܗܝ ܟܕ ܡܢܓܕ ܘܡܫܢܩ : ܐܢ ܗܘ ܬܘܒ ܕܢܐܚܐ .
P:2Macc [AB] ܗܢܐ ܐܕܪܟܬ ܐܢܘܢ ܒܝܫܬܐ . ܘܗܢܘܢ ܕܚܣܡܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ . ܘܨܒܝܢ ܗܘܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܥܒܝܕܬܐ̈ ܕܚܢܦܘܬܐ .
P:2Macc [AB] ܕܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܗܕܐ . ܘܣܡܘܗܝ ܕܝܢ ܠܢܦܩܬܐ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܟܣܦܐ ܘܐܦܝܣܘ : ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܕܒܚܬܐ .
P:2Macc [AB] ܗܘ ܕܫܕܪܗ̇ ܠܗܕܐ : ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܦܝܣܘ ܗܟܢܐ : ܡܛܠ . ܘܣܡܘܗܝ ܕܝܢ ܠܢܦܩܬܐ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܓܕܫ ܕܝܢ
P:2Macc [AB] ܐܝܩܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ : ܠܘܬ ܦܝܠܡܛܘܪ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܣܒܪ ܡܛܠ ܨܚ ܟܘ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܕܝܢ ܠܡܨܪܝܢ ܐܦܠܘܢܝܘܣ ܒܪܗ ܕܡܢܣܬܝܘܣ :
P:2Macc [AB] ܗܢܐ ܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܦܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܩ ܡܛܠ ܠܗ ܢܘܟܪܝܐ ܠܥܒܝܕܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܘܡܙܕܗܪ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ .
P:2Macc [AB] ܨܒܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܣܠܩ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܝܬܪܐܝܬ ܐܬܩܒܠ ܡܛܠ : ܘܡܙܕܗܪ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܦܐ
P:2Macc [AB] ܗܢܐ ܐܬܩܪܝܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܠܐܘܣ ܕܝܢ ܫܒܩ ܡܛܠ : ܠܗ ܓܝܪ ܝܗܝܒ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܒܥܬܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܒܡܘܗܒܬܐ ܝܗܝܒܐ ܗܘܬ ܠܕܪܘܟܬܗ ܕܡܠܟܐ . ܒܥܓܠ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܓܕܫ ܕܢܡܪܕܘܢ ܛܪܣܝܐ̈ ܘܡܠܘܛܝܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܡܨܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܓܕܦܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܒܪܥܝܢܗ . ܘܟܕ ܢܦܩ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܛܠܗ . ܘܠܐ ܒܗܬ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬܗ .